A+ A A-

Приложение 3 - Технически характеристики на звукосигналните средства

1. Свирки

(a) Честоти и далечина на чуване - основната честота на сигнала трябва да бъде 70 - 700 Hz. Далечината на чуване на сигнала трябва да бъде определена от такива честоти, които може да включват основната и (или) една или повече по-високи честоти в границите 180 - 700 Hz (± 1 %) за кораби с дължина 20 m и повече или 180 - 2100 Hz (± 1 %) за кораби с дължина, по-малка от 20 m, които осигуряват нива на звуковото налягане, определени в параграф 1 (с) на това приложение.

(b) Граници на основните честоти - за да се осигури достатъчно голямо разнообразие на характеристиките на свирките, основната честота трябва да се намира в следните граници:

(I) 70 - 200 Hz за кораби с дължина 200 m и повече;

(II) 130 - 350 Hz за кораби с дължина 75 m, но по-малка от 200 m;

(III) 250 - 700 Hz за кораби с дължина, по-малка от 75 m.

(c) Сила на звуковия сигнал и далечина на чуване - поставената на кораба свирка трябва на разстояние 1 m от нея да осигурява по посока на максималната сила на звука ниво на звуковото налягане, което най-малко в 1/3 от октавната лента в диапазона на честотите 180 - 700 Hz (± 1 %) за кораб с дължина 20 m и повече или 180 - 2100 Hz (± 1 %) за кораб с дължина, по-малка от 20 m, е не по-малко от съответното значение, дадено в долната таблица.

Дължина на кораба, m

Ниво на разстояние 1 m в 1/3 от октавата лента в dB относно

2x10-5N/m2

Далечина на чуване, морски мили
200 или повече 143 2
75 и повече, но по-малко от 200 138 1,5

20 и повече,

но по-малко от 75

130 1
По-малко от 20 120* 0,5
115**
111***

* - Когато измерените честоти лежат в границите на 180 - 450 Hz.

** - Когато измерените честоти лежат в границите на 450 - 800 Hz.

*** - Когато измерените честоти лежат в границите на 800 - 2100 Hz.

Далечината на чуване, посочена в таблицата, е информативна и представлява приблизителната далечина, на която свирката може да се чуе с вероятност 90 % по посока на максималната сила на звука в условията на спокойна атмосфера на борда на кораб, при средно ниво на шума в местата на чуването (приемайки средно ниво на шума 68 dB в октавната ивица с център 250 Hz и 63 dB в октавната ивица с център 500 Hz). Практически далечината, на която свирката може да се чуе, е извънредно променлива и в голяма степен зависи от метеорологичните условия. Дадените по-горе таблични стойности може да се разглеждат като типични, но при наличност на силен вятър и високо ниво на шума в местата на чуване далечината на чуване може значително да се намали.

(d) Звукосигнални средства с насочено действие - нивото на звуковото налягане, създавано от свирка с насочено действие в коя да е посока на хоризонталната равнина в границите на ± 45° от посоката на максималния звук, не трябва да бъде по-ниско от 4 dB от предписаното ниво на звуковото налягане в основната посока. Във всички останали посоки в хоризонталната равнина нивото на звуковото налягане не трябва да бъде по-ниско от 10 dB от предписаното ниво на звуковото налягане в основната посока, така че далечината на чуване в коя да е посока да не бъде по-малка от половината от далечината на чуване в основната посока. Нивото на звуковото налягане трябва да се измерва в тази 1/3 октавна ивица, която определя далечината на чуване.

(e) Разположение на свирките - когато свирка с насочено действие се използва като единствена свирка на кораба, тя трябва да се разположи така, че максималната интензивност на звука да бъде насочена точно напред. Свирката трябва да се постави на практически възможната височина на кораба, за да се намалят смущенията за разпространението на звука и да се сведе до минимум опасността от повреждане слуха на екипажа. Нивото на звуковото налягане на собствения сигнал на кораба в местата на чуване на звуковите сигнали не трябва да бъде по-високо от 110 dB и доколкото е практически възможно да не превишава 100 dB (измерени със филтър тип А).

(f) Поставяне на повече от една свирка - когато свирките се поставят на кораба на разстояние, по-голямо от 100 m една от друга, трябва да се вземат мерки те да не издават звук едновременно.

(g) Комбинирани системи от свирки - ако се предполага, че поради наличието на препятствия звуковото поле на единичната свирка или една от свирките, посочени в параграф I (f) от това приложение, има зона със значително намалено ниво на сигнала, препоръчва се да се постави комбинирана система от свирки, за да се отстрани влиянието на тези препятствия. В съответствие със смисъла на тези правила комбинираната система от свирки трябва да се разглежда като една свирка. Свирките от комбинираната система трябва да бъдат разположени на разстояние не по-голямо от 100 m една от друга, и поставени така, че да звучат едновременно. Честотите на тези свирки трябва да се отличават една от друга поне с 10 Hz.

2. Камбана или гонг

(a) Интензивност на сигнала - камбаната или гонгът, или друго устройство, което има подобни звукови характеристики, трябва да осигуряват ниво на звуковото налягане не по-ниско от 110 dB на разстояние 1 m от нея (него).

(b) Конструкция - камбаните или гонговете трябва да бъдат направени от устойчив на корозия метал и да издават звук с чист тон. Диаметърът на отвора на камбаната трябва да бъде не по-малък от 300 mm за кораби с дължина 20 m или повече и не по-малък от 200 mm за кораби с дължина 12 m и повече, но по-малка от 20 m. Препоръчва се, когато това е практически възможно, да се използва камбана с механично задвижване на "езика", за да се осигури постоянна сила на звука, но при това трябва да се запази възможността за ръчно биене на камбаната. Масата на "езика" трябва да бъде не по-малка от 3 % от масата на камбаната.

(c) Камбаните или гонговете трябва да бъдат направени от устойчив на корозия материал и да издават звук с чист тон. Диаметърът на отвора на камбаната трябва да бъде не по-малък от 300 mm за кораби с дължина 20 m или повече. Препоръчва се, когато това е практически възможно, да се използва камбана с механично задвижване на "езика", за да се осигури постоянна сила на звука, но при това трябва да се запази възможността за ръчно биене на камбаната. Масата на "езика" трябва да бъде не по-малка от 3 % от масата на камбаната.

3. Одобрение

Конструкцията на звукосигналните устройства, тяхната характеристика и разполагането им на кораба трябва да удовлетворяват изискванията на съответния компетентен орган на държавата, под знамето на която корабът има право да плава (държавата, където корабът е регистриран).

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.