A+ A A-

Правило 24 (Влачене и тласкане)

(а) Кораб с механичен двигател, зает с влачене, трябва да показва:

(I) вместо светлината, предписана в правило 23 (а) (I) или (а) (II), две топови светлини, разположени във вертикална линия; когато дължината на влекалото, измерена от кърмата на влекача до края на влачения обект, е повече от 200 m, показва три топови светлини, разположени във вертикална линия;

(II) бордови светлини;

(III) кърмова светлина;

(IV) светлина за влачене, разположена във вертикална линия над кърмовата светлина;

(V) ромбовиден знак, поставен на най-видно място, когато дължината на влекалото е повече от 200 m.

(b) Когато тласкащият и тласканият напред кораб са свързани в състав неподвижно в едно цяло, те трябва да се считат за един кораб с механичен двигател и да показват светлините, предписани в правило 23.

(c) Кораб с механичен двигател, когато тласка напред или влачи друг кораб на борд освен в случая, когато не е свързан неподвижно в едно цяло с влачения кораб, трябва да показва:

(I) вместо светлината, предписана от правило 23 (а) (I) или (а) (II), две топови светлини, разположени във вертикална линия;

(II) бордови светлини;

(III) кърмова светлина.

(d) Кораб с механичен двигател, към който се прилагат параграфите (а) или (с) на това правило, трябва да изпълнява и правило 23 (а) (II).

(e) Влачен кораб или обект, с изключение на посочените в параграф (g) на това правило, трябва да показва:

(I) бордови светлини;

(II) кърмова светлина;

(III) ромбовиден знак, разположен на най-видно място, ако дължината на влекалото е повече от 200 m.

(f) Всякакъв брой кораби, влачени на борд или тласкани в група, трябва да бъдат осветени като един кораб:

(I) кораб, тласкан напред, който не е свързан с тласкача твърдо в едно цяло, трябва да показва в носовата си част бордови светлини;

(II) кораб, влачен на борд, трябва да показва кърмова светлина, а в предната си част - бордови светлини.

(g) Влачен незабележим полупотънал кораб или частично потопен обект или група от такива влачени кораби или обекти трябва да показва:

(I) ако широчината на обектите е по-малка от 25 m - една бяла кръгововидима светлина на или близо до предната им част и втора бяла кръгововидима светлина на или близо до задната им част, с изключение на еластичните влачени обекти, които не с необходимо да показват светлина на или близо до предната им част;

(II) ако широчината на обектите е 25 m и повече, те показват две допълнителни бели кръгововидими светлини на или близо до крайните точки, ограничаващи широчината им;

(III) ако дължината на обектите е повече от 100 m, те показват допълнителни бели кръгововидими светлини между светлините, предписани от подпараграфи (I) и (II), разположени така, че разстоянието между светлините да не превишава 100 m;

(IV) ромбовиден знак на или близо до най-задната точка на кърмата на последния влачен кораб или обект, а когато дължината на влекалото е повече от 200 m - един допълнителен ромбовиден знак, разположен на най-видно място, колкото е възможно по-напред.

(h) Когато поради някаква съществена причина влаченият кораб или обект не може да показва светлините или знаците, предписани от параграф (с) или (g) на това правило, трябва да се вземат всички възможни мерки за осветяването на влачения кораб или обект или в краен случай трябва да се показва присъствието на такъв кораб или обект.

(i) Когато поради някаква съществена причина кораб, който обикновено не се занимава с влачене, няма практическа възможност да показва светлините, предписани от параграф (а) или (с) на това правило, от него не се изисква да показва тези светлини, когато е зает с влаченето на друг кораб, който търпи бедствие или се нуждае от помощ. В този случай трябва да се вземат всички възможни мерки, за да се посочи характерът на взаимоотношенията между влачещия и влачения кораб, както е предписано от правило 36, и в частност за осветяването на влекалното въже.

Scenarios for Rule 24 (Towing and pushing)

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.