A+ A A-

Правило 1 (Прилагане)

(а) Тези правила се прилагат към всички кораби в открито море и във всички свързани с морето води, по които могат да плават морски кораби.

(b) Нищо в тези правила не трябва да пречи на прилагането на специални правила, установени от съответните власти, относно плаването в акваториите на рейдовете, пристанищата, реките, езерата или вътрешните водни пътища, които са съединени с откритото море и са плавателни за морски кораби. Такива специални правила трябва да бъдат, колкото е възможно, по-близки до тези правила.

(c) Нищо в тези правила не трябва да пречи на действието на всякакви специални правила, установени от правителството на всяка държава, по отношение на допълнителните стационарни или сигнални светлини, знаци или звукови сигнали за военни кораби и кораби, които плават в конвой, а също така по отношение на допълнителните стационарни или сигнални светлини или знаци за риболовните кораби, заети с риболов във флотилии. Тези допълнителни стационарни или сигнални светлини, знаци или звукови сигнали, доколкото е възможно, трябва да бъдат такива, че да не се приемат погрешно за някои от светлините, знаците или сигналите, установени от тази правила.

(d) За целите на тези правила Организацията (IMO) може да установява схеми за разделно движение.

(e) Когато съответно правителство определи, че кораб със специална конструкция или предназначение не може да изпълнява напълно изискванията на някое от тези правила по отношение на броя, разположението, далечината или сектора на видимост на светлините или знаците, както и на разположението и характеристиките на звукосигналните уредби, без това да пречи на специалното му предназначение, този кораб ще трябва да удовлетворява съответни други изисквания по отношение на броя, разположението, далечината или сектора на видимост на светлините или знаците, както и на разположението и характеристиките на звукосигналните уредби, каквито правителството реши, че съответстват най-много на тези правила по отношение на този кораб.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.