A+ A A-

Правило 10 (Схеми за разделно движение)

(а) Това правило се прилага за схемите за разделно движение, приети от Международната морска организация, и не освобождава корабите от изпълнение на задълженията им по което и да е друго правило.

(b) Кораб, който използва схема за разделно движение, трябва:

(I) да се движи в съответния коридор на морския път в общоприетата посока на движение на потока;

(II) да се придържа, доколкото това е практически възможно, по-далече от разделителната линия или разделителната зона на движението;

(III) нормално да влиза или излиза от краищата на коридора за движение, но когато влиза или излиза отстрани, това трябва да става под възможния най-малък ъгъл към главната посока на движение на потока.

(c) Корабът е длъжен, доколкото е практически възможно, да избягва пресичането на коридорите за движение, но ако е принуден да ги пресича, това трябва да става по възможност под прав ъгъл към общата посока на движение на потока.

(d)

(I) Корабите не трябва да използват крайбрежните зони за движение, когато могат безопасно да плават в съответния коридор на прилежащата схема за разделно движение. Независимо от това кораби с дължина, по-малка от 20 m, ветроходни кораби и кораби, заети с риболов, могат да използват крайбрежната зона за движение.

(II) Не е нарушение на подпараграф (d) (I) използването на крайбрежната зона за движение от кораб, който е на път за или от пристанище, морско съоръжение или конструкция, пилотско място или всеки друг обект, разположен в зоната за крайбрежно движение, или за избягването на непосредствена опасност.

(e) Кораб, който не пресича схемата за разделно движение или не влиза или излиза от коридор за движение, не трябва да навлиза в разделителна зона или да пресича разделителна линия освен в случаите на:

(I) крайна необходимост за избягване на непосредствена опасност;

(II) извършване на риболов в разделителната зона на движението.

(f) Кораб, плаващ в райони, близки до краен участък на схема за разделно движение, трябва да прави това с особена предпазливост.

(g) Кораб, доколкото това е практически възможно, трябва да избягва заставането на котва в схема за разделно движение или в райони, близки до крайните й участъци.

(h) Кораб, който не използва схемата за разделно движение, трябва да се държи на възможното по-голямо разстояние от нея.

(i) Кораб, зает с риболов, не трябва да затруднява движението на всеки друг кораб, който плава в коридора за движение.

(j) Кораб с дължина, по-малка от 20 m, или ветроходен кораб не трябва да затруднява безопасното движение на кораб с механичен двигател, който плава в коридора за движение.

(k) Кораб, ограничен в способността си да маневрира, когато е зает с работа по поддържане на безопасността на корабоплаването в схемата за разделно движение, се освобождава от изпълнението на това правило, доколкото това е необходимо за изпълнението на тази работа.

(l) Кораб, ограничен в способността си да маневрира, когато е зает с работа по полагане, обслужване и вдигане на подводен кабел в схемата за разделно движение, се освобождава от изпълнението на това правило, доколкото това е необходимо за изпълнението на тази работа.

Scenarios for Rule 10 (Traffic separation schemes)

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.