A+ A A-

Правило 34 (Сигнали за маневриране и предупреждение)

(a) Когато корабите са във видимост един с друг, кораб с механичен двигател на ход, когато маневрира, така както се разрешава и изисква от тези правила, трябва да показва своето маневриране със сигнали, подавани със свирка, по следния начин:

- един къс звук - "Изменям своя курс надясно";

- два къси звука - "Изменям своя курс наляво";

- три къси звука - "Моите движители работят на заден ход".

(b) Корабът може да дублира звуковите сигнали на свирката, предписани от параграф (а) на това правило, със светлинни сигнали, повтаряни, докато се извършва маневрата.

(I) Тези светлинни сигнали трябва да означават:

- един проблясък - "Изменям своя курс надясно";

- два проблясъка - "Изменям своя курс наляво";

- три проблясъка - "Моите движители работят на заден ход".

(II) Продължителността на всеки проблясък трябва да бъде около 1 s, интервалът между проблясъцитe - около 1 s, a интервалът между последователните сигнали - не по-малък от 10 s.

(III) Светлината, използвана за този сигнал, ако има такава, трябва да бъде бяла, кръгововидима на разстояние не по-малко от 5 морски мили и да удовлетворява изискванията на приложение I към тези правила.

(c) Когато корабите са във видимост един с друг в теснина или във фарватер:

(I) Кораб, който има намерение да изпревари друг кораб в съответствие с правило 9 (е) (I), трябва да покаже това чрез подаване със свирка на следните сигнали:

- два продължителни звука и един къс звук - "Имам намерение да ви изпреваря от десния борд";

- два продължителни звука и два къси звука - ,,Имам намерение да ви изпреваря от левия борд".

(II) Корабът, който ще бъде изпреварен в съответствие с правило 9 (е) (I), трябва да потвърди съгласието си, като подаде със свирка следния сигнал:

- един продължителен, един къс, един продължителен и един къс звук.

(d) Когато корабите са във видимост един с друг и се сближават и поради някаква причина единият от тях не може да разбере намеренията или действията на другия или се съмнява, че взетите от другия кораб мерки са достатъчни за избягването на сблъскване, корабът, който се съмнява, незабавно трябва да изрази това, като подаде най-малко пет къси и чести звука със свирката си. Този сигнал може да бъде дублиран със светлинен сигнал, състоящ се от най-малко пет къси и чести проблясъка.

(e) Кораб, който приближава завой или район от теснина или фарватер, където други кораби може да не се виждат поради някакви препятствия, трябва да подаде един продължителен звук.

Всеки приближаващ се кораб, който се намира зад завоя или препятствието в границите на чуването, трябва да отговори на този сигнал с един продължителен звук.

(f) Ако свирките на кораба са разположени една от друга на разстояние, по-голямо от 100 m, за подаване на сигналите за маневриране и предупреждение трябва да се използва само едната свирка.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.