A+ A A-

Предговор

These is the consolidated text of the 1972 Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea
as amended in 1981, 1987, 1989, 1993, 2001 and 2007.

Част А - Общи положения

Правило 1 (Прилагане)

(а) Тези правила се прилагат към всички кораби в открито море и във всички свързани с морето води, по които могат да плават морски кораби.

(b) Нищо в тези правила не трябва да пречи на прилагането на специални правила, установени от съответните власти, относно плаването в акваториите на рейдовете, пристанищата, реките, езерата или вътрешните водни пътища, които са съединени с откритото море и са плавателни за морски кораби. Такива специални правила трябва да бъдат, колкото е възможно, по-близки до тези правила.

(c) Нищо в тези правила не трябва да пречи на действието на всякакви специални правила, установени от правителството на всяка държава, по отношение на допълнителните стационарни или сигнални светлини, знаци или звукови сигнали за военни кораби и кораби, които плават в конвой, а също така по отношение на допълнителните стационарни или сигнални светлини или знаци за риболовните кораби, заети с риболов във флотилии. Тези допълнителни стационарни или сигнални светлини, знаци или звукови сигнали, доколкото е възможно, трябва да бъдат такива, че да не се приемат погрешно за някои от светлините, знаците или сигналите, установени от тази правила.

(d) За целите на тези правила Организацията (IMO) може да установява схеми за разделно движение.

(e) Когато съответно правителство определи, че кораб със специална конструкция или предназначение не може да изпълнява напълно изискванията на някое от тези правила по отношение на броя, разположението, далечината или сектора на видимост на светлините или знаците, както и на разположението и характеристиките на звукосигналните уредби, без това да пречи на специалното му предназначение, този кораб ще трябва да удовлетворява съответни други изисквания по отношение на броя, разположението, далечината или сектора на видимост на светлините или знаците, както и на разположението и характеристиките на звукосигналните уредби, каквито правителството реши, че съответстват най-много на тези правила по отношение на този кораб.

Правило 2 (Отговорност)

(a) Нищо в тези правила не освобождава кораба, собственика, капитана или неговия екипаж от отговорност за последствията, които може да възникнат в резултат на неизпълнението на тези правила или от небрежността при вземане на някаква предпазна мярка, спазването на която се изисква от установената морска практика или от особените обстоятелства при случая.

(b) При тълкуването и изпълнението на тези правила трябва да се обръща внимание на всички опасности за плаване и сблъскване, както и някои особени обстоятелства, включително и на особеностите на самите кораби, които може да предизвикат необходимост за отклонение от тези правила за избягване на непосредствена опасност.

Правило 3 (Общи определения)

В тези правила, освен ако по контекста не се изисква друго тълкуване:

(а) Думата "кораб" включва всякакви плавателни средства, включително неводоизместващи плавателни средства, WIG плавателни средства, хидросамолети, използвани или които могат да бъдат използвани като средства за придвижване по вода.

(b) Изразът "кораб с механичен двигател" означава всеки кораб, който се движи от механичен двигател.

(с) Изразът "ветроходен кораб" означава всеки кораб с платно, който не използва механичен двигател, ако има такъв.

(d) Изразът "кораб, зает с риболов" означава всеки кораб, който извършва риболов с мрежи, въдици, тралове или други риболовни уреди, които ограничават неговата маневреност, но не означава кораб, който извършва риболов с влачене на въдици или други риболовни уреди, които не ограничават маневреността на кораба.

(е) Думата "хидросамолет" означава всеки летящ апарат, способен да маневрира на вода.

(f) Изразът "кораб без управление" означава кораб, който поради някакви изключителни обстоятелства не е в състояние да маневрира съгласно изискванията на тези правила и поради това не е в състояние да отстъпи път на друг кораб.

(g) Изразът "кораб, ограничен в способността си да маневрира" означава кораб, който поради естеството на работата си е ограничен в способността си да маневрира съгласно изискванията на тези правила и поради това не е в състояние да отстъпи път на друг кораб.

Изразът "кораби, ограничени в способността си да маневрират" трябва да включва, без това да изчерпва понятието:

(I) кораб, зает с поставяне, обслужване или изваждане на навигационен знак, подводен кабел или тръбопровод;

(II) кораб, зает с драгажни, океанографски, хидрографски или подводни дейности;

(III) кораб на ход, зает с претоварване на хора, продукти или товари;

(IV) кораб, зает с осигуряване излитането или приемането на летателен апарат;

(V) кораб, зает с миночистачни дейности;

(VI) кораб, зает с такова влачене, което го лишава от възможността да се отклонява от своя курс.

(h) Изразът "кораб, ограничен от своето газене" означава кораб с механичен двигател, който поради своето газене по отношение на наличната дълбочина и широчина на водата по пътя е строго ограничен във възможността да се отклонява от курса, който следва.

(i) Изразът "на ход" означава, че корабът не е на котва, не е завързан за брега и не е заседнал.

(j) Думите "дължина" и "ширина" на кораб означават най-голямата му дължина и най-голямата му ширина.

(k) Корабите се считат във видимост един с друг само тогава, когато може да се наблюдават зрително.

(l) Изразът "ограничена видимост" означава всяко състояние на времето, при което видимостта е ограничена от мъгла, ситен ръмящ или проливен дъжд, снеговалеж, пясъчна буря или някаква друга подобна причина.

(m) Терминът "Wing-In-Ground (WIG) плавателно средство" означава транспортно средство за комбиниран транспорт, което в основния си режим на предвижване лети близо до повърхността чрез използване действието на повърхностния ефект.

Част Б - Правила за плаване и маневриране

Раздел I - Плаване на корабите при всякакви условия на видимост

Правило 4 (Прилагане)

Правилата от този раздел се прилагат при всякакви условия на видимост.

Правило 5 (Наблюдение)

Всеки кораб трябва постоянно да води необходимото зрително и слухово наблюдение, както и да използва за това всички налични други средства в съответствие с преобладаващите обстоятелства и условия така, че да може напълно да оценява ситуацията и съществуващата опасност от сблъскване.

Правило 6 (Безопасна скорост)

Всеки кораб трябва винаги да се движи с безопасна скорост така, че да може да предприеме необходимото ефективно действие за избягване на сблъскване и да може да спре движението си на достатъчно разстояние при съществуващите обстоятелства и условия.

Безопасната скорост се определя, като се отчитат следните фактори:

(a) Всички кораби отчитат:

(I) състоянието на видимостта;

(II) плътността на движението, включително съсредоточаването на риболовни или на каквито и да са други кораби;

(III) маневрените качества на кораба, особено на разстоянието за окончателното му спиране и повратливостта на кораба в най-често срещаните условия;

(IV) светлинният фон през нощта както от светлини на брега, така и от разсейването на светлината на собствените светлини;

(V) състоянието на вятъра, морето и течението и близостта на навигационни опасности;

(VI) газенето на кораба по отношение на наличната дълбочина на водата.

(b) Корабите, които използват радиолокатор, допълнително отчитат:

(I) характеристиките, ефективността и ограниченията на радиолокационното оборудване;

(II) всякакви ограничения, предизвикани от използваната скала за разстоянията на радиолокатора;

(III) влиянието на метеорологичните фактори, състоянието на морето и другите източници на смущения върху радиолокационното изображение;

(IV) възможността да не бъдат открити от радиолокатора на достатъчно разстояние малки кораби, лед и други плаващи обекти;

(V) броя, местоположението и движението на корабите, открити с радиолокатора;

(VI) по-точната оценка на видимостта, която може да се получи при радиолокационните измервания на разстоянието до корабите или до другите обекти около кораба.

Правило 7 (Опасност от сблъскване)

(а) Всеки кораб трябва да използва всички налични средства според преобладаващите обстоятелства и условия за определяне наличието на опасност от сблъскване. Когато има някакво съмнение за такава опасност, трябва да се счита, че тя съществува.

(b) Когато се използва изправен радиолокатор, той трябва да се включва за наблюдение и на скалите за далечно действие с цел получаване на своевременно предупреждение за опасност от сблъскване. Трябва също така да се води радиолокационна прокладка или равностойно системно наблюдение на откритите обекти.

(с) Не трябва да се правят предположения въз основа на непълна информация, особено при непълна радиолокационна информация.

(d) При определянето на наличие на опасност от сблъскване преди всичко трябва да се има предвид, че:

(I) опасност от сблъскване съществува, когато пеленгът към приближаващия се кораб не се изменя значително;

(II) опасност от сблъскване понякога може да съществува даже и при значително изменение на пелeнга, и по-конкретно при сближаване с много голям кораб или влачен състав или при сближаване с кораб, който се намира на малко разстояние.

Правило 8 (Действия за предпазване от сблъскване)

(а) Всяко действие, предприето за предпазване от сблъскване, трябва да бъде взето в съответствие с правилата на тази част и ако обстоятелствата в случая допускат, да бъде недвусмислено, своевременно и в съответствие с добрата морска практика.

(b) Всяко изменение на курса и (или) скоростта, което се предприема за предпазване от сблъскване, ако позволяват обстоятелствата на случая, трябва да бъде достатъчно голямо, за да се забележи лесно от другия кораб, който извършва зрително или радиолокационно наблюдение. Последователни незначителни изменения на курса и (или) скоростта трябва да се избягват.

(c) Ако има достатъчно водно пространство, изменението само на курса може да се окаже най-ефективното действие за избягване на ситуацията на прекомерно сближаване, при условие че изменението е направено своевременно и значително и не довежда до прекомерно сближаване с други кораби.

(d) Действието, което се предприема за предпазване от сблъскване с друг кораб, трябва да бъде такова, че разминаването да стане на безопасно разстояние. Ефективността на това действие трябва да се контролира, докато другият кораб не премине окончателно и безопасно.

(e) За да се избегне сблъскване или за да се осигури повече време за преценяване на обстоятелствата, ако е необходимо, корабът трябва да намали скоростта си или да спре движението си, като даде стоп или заден ход на движителите си.

(f)

(I) Кораб, който съгласно някое от тези правила при движението си не трябва да възпрепятства безопасното движение на друг кораб, е длъжен отрано да предприеме действия за осигуряване на достатъчно морско пространство за безопасно преминаване на другия кораб.

(II) Кораб, който трябва да не възпрепятства пътя или безопасното движение на друг кораб, не се освобождава от това задължение, ако приближава другия кораб така, че създава опасност за сблъскване. Той трябва при предприемането на действия да има пълна представа за действията, които могат да бъдат изисквани от правилата по тази част.

(III) Когато два кораба се сближават така, че възниква опасност от сблъскване, корабът, на чието движение не трябва да се пречи, е напълно задължен да се съобразява с всички изисквания на правилата по тази част.

Правило 9 (Плаване в теснини)

(a) Кораб, който се движи по теснина или фарватер, трябва да се придържа, доколкото това е безопасно и практически възможно, близо до външната граница на теснината или фарватера, откъм десния му борд.

(b) Кораб с дължина, по-малка от 20 m, или ветроходен кораб не трябва да затруднява движението на кораб, който може да се движи безопасно само в границите на теснината или фарватера.

(c) Кораб, зает с риболов, не трябва да затруднява движението на кораб, който може да се движи безопасно само в границите на теснината или фарватера.

(d) Кораб не трябва да пресича теснина или фарватер, ако при това затруднява движението на кораб, който може да се движи безопасно само в границите на теснината или фарватера. Преминаващият кораб може да подава звуков сигнал, предписан от правило 34 (d), ако се съмнява в намеренията на кораба, пресичащ теснината или фарватера.

(е)

(I) В теснина или фарватер, когато изпреварването може да се извърши само ако корабът, който ще бъде изпреварван, предприеме действия за обезпечаване на безопасен път, корабът, който има намерение да изпреварва, трябва да покаже това свое намерение чрез подаване на съответния звуков сигнал, предписан от правило 34 (с) (I). Когато изпреварваният кораб е съгласен да бъде изпреварен, той трябва да подаде звуковия сигнал, предписан от правило 34 (с) (II), и да предприеме необходимите мерки за безопасното преминаване на догонващия кораб. Когато изпреварваният кораб се съмнява в безопасното изпреварване, той може да подаде звуковия сигнал, предписан от правило 34 (d).

(II) Това правило не освобождава изпреварващия кораб от задълженията му по правило 13.

(f) Кораб, който се приближава към завой или такъв район от теснина или фарватер, където другите кораби поради някакви препятствия може да не се видят, трябва да се движи с повишено внимание и предпазливост и да подава съответния звуков сигнал, предписан от правило 34 (с).

(g) Всеки кораб трябва да избягва заставането на котва в теснина, ако обстоятелствата на случая позволяват.

Правило 10 (Схеми за разделно движение)

(а) Това правило се прилага за схемите за разделно движение, приети от Международната морска организация, и не освобождава корабите от изпълнение на задълженията им по което и да е друго правило.

(b) Кораб, който използва схема за разделно движение, трябва:

(I) да се движи в съответния коридор на морския път в общоприетата посока на движение на потока;

(II) да се придържа, доколкото това е практически възможно, по-далече от разделителната линия или разделителната зона на движението;

(III) нормално да влиза или излиза от краищата на коридора за движение, но когато влиза или излиза отстрани, това трябва да става под възможния най-малък ъгъл към главната посока на движение на потока.

(c) Корабът е длъжен, доколкото е практически възможно, да избягва пресичането на коридорите за движение, но ако е принуден да ги пресича, това трябва да става по възможност под прав ъгъл към общата посока на движение на потока.

(d)

(I) Корабите не трябва да използват крайбрежните зони за движение, когато могат безопасно да плават в съответния коридор на прилежащата схема за разделно движение. Независимо от това кораби с дължина, по-малка от 20 m, ветроходни кораби и кораби, заети с риболов, могат да използват крайбрежната зона за движение.

(II) Не е нарушение на подпараграф (d) (I) използването на крайбрежната зона за движение от кораб, който е на път за или от пристанище, морско съоръжение или конструкция, пилотско място или всеки друг обект, разположен в зоната за крайбрежно движение, или за избягването на непосредствена опасност.

(e) Кораб, който не пресича схемата за разделно движение или не влиза или излиза от коридор за движение, не трябва да навлиза в разделителна зона или да пресича разделителна линия освен в случаите на:

(I) крайна необходимост за избягване на непосредствена опасност;

(II) извършване на риболов в разделителната зона на движението.

(f) Кораб, плаващ в райони, близки до краен участък на схема за разделно движение, трябва да прави това с особена предпазливост.

(g) Кораб, доколкото това е практически възможно, трябва да избягва заставането на котва в схема за разделно движение или в райони, близки до крайните й участъци.

(h) Кораб, който не използва схемата за разделно движение, трябва да се държи на възможното по-голямо разстояние от нея.

(i) Кораб, зает с риболов, не трябва да затруднява движението на всеки друг кораб, който плава в коридора за движение.

(j) Кораб с дължина, по-малка от 20 m, или ветроходен кораб не трябва да затруднява безопасното движение на кораб с механичен двигател, който плава в коридора за движение.

(k) Кораб, ограничен в способността си да маневрира, когато е зает с работа по поддържане на безопасността на корабоплаването в схемата за разделно движение, се освобождава от изпълнението на това правило, доколкото това е необходимо за изпълнението на тази работа.

(l) Кораб, ограничен в способността си да маневрира, когато е зает с работа по полагане, обслужване и вдигане на подводен кабел в схемата за разделно движение, се освобождава от изпълнението на това правило, доколкото това е необходимо за изпълнението на тази работа.

Раздел II - Плаване на кораби, които се намират във видимост един с друг

Правило 11 (Прилагане)

Правилата на този раздел се отнасят за кораби, които се намират във видимост един с друг.

Правило 12 (Ветроходни кораби)

(a) Когато два ветроходни кораба се сближават един с друг така, че възниква опасност от сблъскване, единият от тях трябва да отстъпи път на другия, както следва:

(I) когато корабите се движат с различни галсове, корабът с ляв галс трябва да отстъпи път на другия;

(II) когато и двата кораба се движат с един и същи галс, корабът, който е от наветрената страна, е длъжен да отстъпи път на кораба, който е от подветрената страна;

(III) ако кораб, който се движи с ляв галс, види кораб от наветрената си страна и не може да определи точно с какъв галс - ляв или десен, се движи другият кораб, той е длъжен да му отстъпи път.

(b) Съгласно това правило наветрена се счита страната, противоположна на тази, на която се намира главното платно, а в случай че корабът е с правоъгълно стъкмяване - страната, противоположна на тази, на която се намира най-голямото надлъжно платно.

Правило 13 (Изпреварване)

(a) Независимо от предписанията, съдържащи се в правилата на част В, раздели I и II, всеки кораб, който изпреварва друг, е длъжен да се държи встрани от пътя на изпреварвания кораб.

(b) Корабът се счита за изпреварващ, когато идва към другия кораб от посока, по-голяма от 22,5°, зад траверса му, т.е. когато се намира в такова положение спрямо изпреварвания кораб, че през нощта той може да види само кърмовата му светлина и не може да види нито една от бордовите му светлини.

(c) Когато корабът се съмнява дали е изпреварващ, той е длъжен да счита, че това е така и да действа по съответния начин.

(d) Никакво по-нататъшно изменение във взаимното положение на двата кораба не може да даде повод на изпреварващия кораб да се счита по смисъла на тези правила за пресичащ курса или да го освободи от задължението да се придържа встрани от изпреварвания дотогава, докато последният не бъде окончателно задминат и оставен назад.

Правило 14 (Насрещни курсове)

(a) Когато два кораба с механични двигатели се сближават на противоположни или на почти противоположни курсове така, че се създава опасност от сблъскване, всеки от тях е длъжен да изменя своя курс надясно така, че да се разминат с левите си бордове.

(b) Такава ситуация трябва да се счита, че съществува, когато корабът вижда другия право или почти право по курса си, и то така, че през нощта той да може да види в створ или почти в створ топовите светлини на другия кораб и (или) двете му бордови светлини, а през деня да наблюдава съответния му вид (ракурс).

(c) Когато корабът се съмнява, че съществува такава ситуация, той трябва да счита, че тя съществува и да действа по съответния начин.

Правило 15 (Пресичащи се курсове)

Когато два кораба с механични двигатели се движат на пресичащи се курсове така, че се появява опасност от сблъскване, корабът, който вижда другия кораб от десния си борд, е длъжен да отстъпи път и ако обстоятелствата на случая позволяват, той не трябва да пресича курса на другия кораб пред носа му.

Правило 16 (Действия на кораб, който отстъпва път)

Всеки кораб, който е длъжен да отстъпи път на друг кораб, трябва, доколкото е възможно, да предприеме своевременни и решителни действия, за да се размине чисто с другия кораб.

Правило 17 (Действия на кораб, на който се отстъпва път)

(a)

(I) Когато единият от двата кораба е длъжен да отстъпи път на другия, другият е длъжен да не променя курса и скоростта си.

(II) Другият кораб може да предприеме действия чрез маневриране за избягване на сблъскването веднага щом забележи, че корабът, който трябва да отстъпи път, не взема необходимите мерки в съответствие с тези правила.

(b) Когато поради някаква причина корабът, който е задължен да не променя курса и скоростта си, установи, че се намира толкова близко до другия кораб, че сблъскването не може да се избегне само с действията на кораба, който отстъпва път, той трябва да предприеме такива действия, с които най-успешно ще помогне да се избегне сблъскването.

(с) Кораб с механичен двигател, който в ситуация на пресичане на курсовете предприеме действия в съответствие с подпараграф (а) (II) от това правило за избягване на сблъскването с друг кораб с механичен двигател, ако позволяват обстоятелствата, не трябва да променя курса си наляво, ако другият кораб се намира от левия му борд.

(d) Това правило не освобождава кораба, който е длъжен да отстъпи път, от това му задължение.

Правило 18 (Взаимни задължения на корабите)

С изключение на случаите, когато правила 9, 10 и 13 изискват друго:

(a) Кораб с механичен двигател на ход трябва да отстъпва път на:

(I) кораб без управление;

(II) кораб, ограничен в способността си да маневрира;

(III) кораб, зает с риболов;

(IV) ветроходен кораб.

(b) Ветроходен кораб на ход трябва да отстъпва път на:

(I) кораб без управление;

(II) кораб, ограничен в способността си да маневрира;

(III) кораб, зает с риболов.

(c) Кораб, зает с риболов на ход, доколкото е възможно, е длъжен да отстъпи път на:

(I) кораб без управление;

(II) кораб, ограничен в способността си да маневрира.

(d)

(I) Всеки кораб освен кораб без управление или кораб, ограничен в способността си да маневрира, ако позволяват обстоятелствата, не трябва да затруднява безопасното преминаване на кораб, ограничен от своето газене, който показва сигналите, предписани от правило 28.

(II) Кораб, ограничен от своето газене, трябва да се движи с особена предпазливост, съобразявайки се с особеностите на своето положение.

(е) Хидросамолет, когато е на вода, трябва да се придържа встрани от всички кораби и да не затруднява движението им. Независимо от това, ако съществува опасност от сблъскване, той е длъжен да изпълнява правилата на тази част.

(f)

(I) WIG плавателно средство, когато излита, когато се приземява и когато лети близо до повърхността, трябва да се придържа настрани от всички кораби и да не затруднява движението им.

(II) WIG плавателно средство, когато се намира във водоизместващо положение, трябва да изпълнява правилата на тази част, отнасящи се до кораб с механичен двигател.

Раздел III - Плаване на корабите в ограничена видимост

Правило 19 (Плаване на корабите в ограничена видимост)

(a) Това правило се отнася за кораби, които не са във видимост един с друг при плаване в райони с ограничена видимост или близо до такива райони.

(b) Всеки кораб трябва да се движи с безопасна скорост, която съответства на преобладаващите обстоятелства и условия на ограничена видимост. Всеки кораб с механичен двигател трябва да държи машините си готови за незабавна маневра.

(c) Всеки кораб, когато действа в съответствие с правилата на раздел I на тази част, трябва да се съобразява с обстоятелствата и условията на ограничената видимост.

(d) Кораб, който е открил само с радиолокатор присъствието на друг кораб, трябва да определи дали се създава ситуация на прекомерно сближаване и (или) съществува опасност от сблъскване. Ако това е така, той трябва да предприеме своевременно действие за отклонение, при това, ако действието е изменение на курса, доколкото е възможно, трябва да се избягва:

(I) изменение на курса наляво, когато другият кораб се намира пред траверса и не е изпреварван кораб;

(II) изменение на курса към страната на кораб, който се намира на траверса или зад траверса.

(e) С изключение на случаите, когато е установено, че няма опасност от сблъскване, всеки кораб, който чуе от посока пред траверса си сигнал за мъгла от друг кораб или който не може да избегне ситуацията на прекомерно сближаване с друг кораб, намиращ се пред траверса му, трябва да намали своята скорост до минималната, с която може да поддържа курса си.

Той трябва при всички случаи да се движи с голяма предпазливост дотогава, докато не премине опасността от сблъскване, и ако е необходимо, да спре движението си.

Част В - Светлини и знаци

Правило 20 (Прилагане)

(a) Правилата от тази част трябва да се изпълняват при всякакви метеорологични условия.

(b) Правилата относно светлините се изпълняват от залеза до изгрева на слънцето, като през това време не трябва да се показват други светлини освен такива, които не може да се приемат погрешно за светлините, предписани в тези правила, или не намаляват видимостта им или отличителната им характеристика, или биха попречили да се извършва необходимото наблюдение.

(c) Светлините, предписани от тези правила, ако ги има, трябва да се показват от изгрева до залеза на слънцето в условията на ограничена видимост и може да се показват при всички други обстоятелства, когато това се счете за необходимо.

(d) Правилата относно знаците (фигурите) трябва да се изпълняват през деня.

(e) Светлините и знаците, определени в тези правила, трябва да удовлетворяват изискванията, посочени в приложение I към тези правила.

Правило 21 (Определения)

(a) "Топова светлина" означава бяла светлина, разположена в диаметралната равнина на кораба, която осветява с непрекъсната светлина сектор от хоризонта, равен на 225°, и е поставена така, че да свети от посока право по носа до 22,5° зад траверса от всеки борд на кораба.

(b) "Бордови светлини" означават зелена светлина на десния борд и червена светлина на левия борд, като всяка от тях осветява с непрекъсната светлина сектор от хоризонта, равен на 112,5°, и е поставена така, че да свети от посока право по носа до 22,5° зад траверса на съответния борд. На кораб с дължина, по-малка от 20 m, бордовите светлини може да бъдат комбинирани в един фенер, поставен в диаметралната равнина на кораба.

(c) "Кърмова светлина" означава бяла светлина, разположена, доколкото е практически възможно, по-близо до кърмата, която осветява с непрекъсната светлина сектор от хоризонта, равен на 135°, и е поставена така, че да свети от посока право по кърмата до 67,5° от двата борда на кораба.

(d) "Светлина за влачене" означава жълта светлина, която има същата характеристика като "кърмовата светлина", описана в параграф (с) на това правило.

(е) "Кръгововидима светлина" означава светлина, която осветява с непрекъсната светлина целия хоризонт - 360°.

(f) "Пробляскваща светлина" означава светлина, която проблясква през еднакви интервали с честота 120 или повече проблясъка в минута.

Правило 22 (Видимост на светлините)

Светлините, предписани в тези правила, трябва да имат интензивност, определена в раздел 8 на приложение I, и да се виждат от следните минимални разстояния:

(a) На кораби с дължина 50 m или повече:

- топова светлина - 6 морски мили;

- бордова светлина - 3 морски мили;

- кърмова светлина - 3 морски мили;

- светлина за влачене - 3 морски мили;

- бяла, червена, зелена или жълта кръгововидима светлина - 3 морски мили.

(b) На кораби с дължина 12 m или повече, но по-малка от 50 m:

- топова светлина - 5 морски мили;

- топова светлина на кораби с дължина от 12 до 20 m - 3 морски мили;

- бордова светлина - 2 морски мили;

- кърмова светлина - 2 морски мили;

- светлина за влачене - 2 морски мили;

- бяла, червена, зелена или жълта кръгововидима светлина - 2 морски мили.

(c) На кораби с дължина, по-малка от 12 m:

- топова светлина - 2 морски мили;

- бордова светлина - 1 морска миля;

- кърмова светлина - 2 морски мили;

- светлина за влачене - 2 морски мили;

- бяла, червена, зелена или жълта кръгововидима светлина - 2 морски мили.

(d) На влачени незабележими полупотънали кораби или частично потопени обекти:

- бяла кръгововидима светлина - 3 морски мили.

Правило 23 (Кораб с механичен двигател на ход)

(a) Кораб с механичен двигател на ход трябва да показва:

(I) предна топова светлина;

(II) втора топова светлина назад и по-високо от предната; кораб с дължина, по-малка от 50 m, не е длъжен, но може да показва такава светлина;

(III) бордови светлини;

(IV) кърмова светлина.

(b) Кораб на въздушна възглавница, когато е в неводоизместващо положение, показва жълта кръгововидима пробляскваща светлина в допълнение към светлините, предписани в параграф (а) на това правило.

(с) WIG плавателно средство, когато излита, когато се приземява и когато лети близо до повърхността, в допълнение на светлините, предписани в параграф (а) на това правило, трябва да показва бързопробляскваща, кръгововидима червена светлина.

(d)

(I) Кораб с механичен двигател с дължина, по-малка от 12 m, може вместо светлините, предписани в параграф (а) на това правило, да показва бяла кръгововидима светлина и бордови светлини.

(II) Кораб с механичен двигател с дължина, по-малка от 7 m, и с максимална скорост, непревишаваща 7 възела, вместо светлините, предписани в параграф (а) на това правило, може да показва бяла кръгововидима светлина и трябва, ако е практически възможно, да показва и бордови светлини.

(III) Топовата светлина или бялата кръгововидима светлина на кораб с механичен двигател с дължина, по-малка от 12 m, може да бъде изместена от диаметралната му равнина, ако монтирането им на нея е практически невъзможно, при условие че бордовите му светлини са комбинирани в един фенер, който трябва да се носи в диаметралната равнина или, колкото е възможно, по-близко до линията, на която е разположена топовата или бялата кръгововидима светлина.

Правило 24 (Влачене и тласкане)

(а) Кораб с механичен двигател, зает с влачене, трябва да показва:

(I) вместо светлината, предписана в правило 23 (а) (I) или (а) (II), две топови светлини, разположени във вертикална линия; когато дължината на влекалото, измерена от кърмата на влекача до края на влачения обект, е повече от 200 m, показва три топови светлини, разположени във вертикална линия;

(II) бордови светлини;

(III) кърмова светлина;

(IV) светлина за влачене, разположена във вертикална линия над кърмовата светлина;

(V) ромбовиден знак, поставен на най-видно място, когато дължината на влекалото е повече от 200 m.

(b) Когато тласкащият и тласканият напред кораб са свързани в състав неподвижно в едно цяло, те трябва да се считат за един кораб с механичен двигател и да показват светлините, предписани в правило 23.

(c) Кораб с механичен двигател, когато тласка напред или влачи друг кораб на борд освен в случая, когато не е свързан неподвижно в едно цяло с влачения кораб, трябва да показва:

(I) вместо светлината, предписана от правило 23 (а) (I) или (а) (II), две топови светлини, разположени във вертикална линия;

(II) бордови светлини;

(III) кърмова светлина.

(d) Кораб с механичен двигател, към който се прилагат параграфите (а) или (с) на това правило, трябва да изпълнява и правило 23 (а) (II).

(e) Влачен кораб или обект, с изключение на посочените в параграф (g) на това правило, трябва да показва:

(I) бордови светлини;

(II) кърмова светлина;

(III) ромбовиден знак, разположен на най-видно място, ако дължината на влекалото е повече от 200 m.

(f) Всякакъв брой кораби, влачени на борд или тласкани в група, трябва да бъдат осветени като един кораб:

(I) кораб, тласкан напред, който не е свързан с тласкача твърдо в едно цяло, трябва да показва в носовата си част бордови светлини;

(II) кораб, влачен на борд, трябва да показва кърмова светлина, а в предната си част - бордови светлини.

(g) Влачен незабележим полупотънал кораб или частично потопен обект или група от такива влачени кораби или обекти трябва да показва:

(I) ако широчината на обектите е по-малка от 25 m - една бяла кръгововидима светлина на или близо до предната им част и втора бяла кръгововидима светлина на или близо до задната им част, с изключение на еластичните влачени обекти, които не с необходимо да показват светлина на или близо до предната им част;

(II) ако широчината на обектите е 25 m и повече, те показват две допълнителни бели кръгововидими светлини на или близо до крайните точки, ограничаващи широчината им;

(III) ако дължината на обектите е повече от 100 m, те показват допълнителни бели кръгововидими светлини между светлините, предписани от подпараграфи (I) и (II), разположени така, че разстоянието между светлините да не превишава 100 m;

(IV) ромбовиден знак на или близо до най-задната точка на кърмата на последния влачен кораб или обект, а когато дължината на влекалото е повече от 200 m - един допълнителен ромбовиден знак, разположен на най-видно място, колкото е възможно по-напред.

(h) Когато поради някаква съществена причина влаченият кораб или обект не може да показва светлините или знаците, предписани от параграф (с) или (g) на това правило, трябва да се вземат всички възможни мерки за осветяването на влачения кораб или обект или в краен случай трябва да се показва присъствието на такъв кораб или обект.

(i) Когато поради някаква съществена причина кораб, който обикновено не се занимава с влачене, няма практическа възможност да показва светлините, предписани от параграф (а) или (с) на това правило, от него не се изисква да показва тези светлини, когато е зает с влаченето на друг кораб, който търпи бедствие или се нуждае от помощ. В този случай трябва да се вземат всички възможни мерки, за да се посочи характерът на взаимоотношенията между влачещия и влачения кораб, както е предписано от правило 36, и в частност за осветяването на влекалното въже.

Правило 25 (Ветроходни кораби на ход и кораби с гребла)

(a) Ветроходен кораб на ход трябва да показва:

(I) бордови светлини;

(II) кърмова светлина.

(b) На ветроходен кораб с дължина, по-малка от 20 m, светлините, предписани от параграф (а) на това правило, може да се комбинират в един фенер, поставен на топа или около топа на мачтата на най-видно място.

(c) Ветроходен кораб на ход може в допълнение към светлините, предписани от параграф (а) на това правило, да показва на топа или около топа на мачтата на най-видно място две кръгововидими светлини, разположени във вертикална линия, като горната е червена, а долната - зелена. Тези светлини не трябва да се показват заедно с комбинирания фенер, предписан от параграф (b) на това правило.

(d)

(I) Ветроходен кораб с дължина, по-малка от 7 m, ако е практически възможно, трябва да показва светлините, предписани от параграф (а) или (b) на това правило, но ако ги няма, трябва да има в готовност електрическо фенерче или фенер, светещ с бяла светлина, който да показва своевременно за предотвратяване на сблъскване.

(II) Кораб с гребла може да показва предписаните от това правило светлини за ветроходните кораби, но ако ги няма, трябва да има в готовност електрическо фенерче или фенер, светещ с бяла светлина, който да показва своевременно за предотвратяване на сблъскване.

(е) Кораб, който се движи едновременно с платна и с механичен двигател, трябва да показва напред на най-видно място конус с върха надолу.

Правило 26 (Риболовни кораби)

(a) Кораб, зает с риболов, когато е на ход или на котва, трябва да показва светлините и знаците, предписани от това правило.

(b) Кораб, зает с тралене, което означава влачене във водата на мрежа или други риболовни прибори, трябва да показва:

(I) две кръгововидими светлини, разположени във вертикална линия, от които горната е зелена, а долната - бяла, или знак, състоящ се от два конуса, съединени с върховете си и разположени във вертикална линия един над друг;

(II) топова светлина, разположена зад и по-високо от зелената кръгововидима светлина; кораб с дължина, по-малка от 50 m, не е длъжен, но може да показва такава светлина;

(III) когато корабът се движи относно водата в допълнение към светлините, предписани от този параграф, трябва да показва бордовите и кърмовата си светлина.

(c) Кораб, зает с риболов, с изключение на корабите, заети с тралене, трябва да показва:

(I) две кръгововидими светлини, разположени във вертикална линия, от които горната е червена, а долната - бяла, или знак, състоящ се от два конуса, съединени с върховете си и разположени във вертикална линия един над друг;

(II) когато риболовните прибори се разпростират на повече от 150 m хоризонтално от кораба, от страната на риболовните прибори се показва бяла кръгововидима светлина или конус с върха нагоре;

(III) когато корабът се движи относно водата, в допълнение към светлините, предписани от този параграф, трябва да показва бордовите и кърмовата си светлина.

(d) Кораб, зает с риболов в близост на други кораби, заети с риболов, показва допълнителните сигнали, описани в приложение II.

(e) Кораб, който не е зает с риболов, не трябва да показва светлините или знаците, предписани от това правило. Той е длъжен да показва само светлините и знаците, предписани за кораб, съответстващ на неговата дължина.

Правило 27 (Кораби без управление или ограничени в способността си да маневрират)

(а) Кораб без управление трябва да показва:

(I) две червени кръгововидими светлини, разположени във вертикална линия, на най-видно място;

(II) две сфери или други подобни знаци, разположени във вертикална линия, на най-видно място;

(III) когато корабът се движи относно водата, в допълнение към светлините, предписани от този параграф, показва бордови и кърмова светлина.

(b) Кораб, ограничен в способността си да маневрира, с изключение на кораб, зает с миночистачни дейности, трябва да показва:

(I) три кръгововидими светлини, разположени във вертикална линия, на най-видно място; горната и долната от тези светлини трябва да са червени, а средната - бяла;

(II) три знака, разположени във вертикална линия, на най-видно място; горният и долният от тези знаци трябва да са сфери, а средният - ромб;

(III) когато корабът се движи относно водата, в допълнение към светлините, предписани от подпараграф (I), показва топова или топови светлини, бордови и кърмова светлина;

(IV) когато корабът е на котва, в допълнение към светлините и знаците, предписани от подпараграф (I) и (II), показва светлините или знака, предписани от правило 30.

(c) Кораб с механичен двигател, зает с влачене, при което влачещият кораб и неговото влекало са строго ограничени във възможността да се отклоняват от курса си, в допълнение към светлините или знаците, предписани от правило 24 (а), трябва да показва светлините или знаците, предписани от подпараграфи (b) (I) и (II) от това правило.

(d) Кораб, зает с драгажни или подводни дейности, когато е ограничен в способността си да маневрира, трябва да показва светлините и знаците, предписани от подпараграфи (b) (I), (II) и (III) на това правило, и ако съществува някакво препятствие за преминаването на друг кораб, трябва допълнително да показва:

(I) две червени кръгововидими светлини или сфери, разположени във вертикална линия - за показване на страната, от която е препятствието;

(II) две зелени кръгововидими светлини или два ромба, разположени във вертикална линия - за показване на страната, от която може да премине друг кораб;

(III) когато е на котва, такъв кораб показва светлините или знаците, предписани от този параграф, вместо светлините или знака, предписани от правило 30.

(e) Когато размерите на кораб, зает с водолазни работи, не дават практическа възможност да се показват всички светлини и знаци, предписани от параграф (d) на това правило, този кораб трябва да показва:

(I) три кръгововидими светлини, разположени във вертикална линия на най-видно място; горната и долната от тези светлини трябва да са червени, а средната - бяла;

(II) твърд плакат на флаг А (алфа) от Международния код на сигналите на височина не по-малка от 1 m; трябва да се вземат мерки плакатът да се вижда по целия хоризонт.

(f) Кораб, зает с миночистачни дейности, трябва в допълнение към светлините, предписани за кораб с механичен двигател от правило 23, или към светлините или знака, предписани за кораб на котва от правило 30, да показва три зелени кръгововидими светлини или три сфери. Едната от тези светлини или сфери трябва да се разположи близо до топа на фок мачтата, а другите две - по една на всеки край на рeята. Тези светлини или знаци означават, че е опасно за друг кораб да приближава на разстояние, по-малко от 1000 m от миночистачния кораб.

(g) Кораби с дължина, по-малка от 12 m, с изключение на тези, заети с водолазни работи, не са длъжни да показват светлините и знаците, предписани от това правило.

(h) Сигналите, предписани от това правило, не са сигнали за кораби в бедствие и нуждаещи се от помощ. Такива сигнали се съдържат в приложение IV към тези правила.

Правило 28 (Кораби, ограничени от своето газене)

Кораб, ограничен от своето газене, в допълнение към светлините, предписани за кораби с механични двигатели от правило 23, може да показва на най-видно място три червени кръгововидими светлини, разположени във вертикална линия, или цилиндричен знак.

Правило 29 (Пилотски кораби)

(а) Кораб, който изпълнява пилотски задължения, трябва да показва:

(I) на или близо до топа на мачтата две кръгововидими светлини, разположени във вертикална линия; горната от тези светлини трябва да бъде бяла, а долната - червена;

(II) когато е на ход, в допълнение показва бордовите и кърмовата си светлина;

(III) когато е на котва, в допълнение към светлините, предписани от подпараграф (I), показва светлината, светлините или знака, предписани от правило 30 за кораби на котва.

(b) Пилотски кораб, когато не изпълнява пилотски задължения, трябва да показва светлините или знаците, предписани за подобен кораб със същата дължина.

Правило 30 (Кораби на котва и заседнали кораби)

(а) Кораб на котва трябва да показва на най-видно място:

(I) в носовата си част - една бяла кръгововидима светлина или сфера;

(II) на или близо до кърмата и по-ниско от светлината, предписана от подпараграф (I), една бяла кръгововидима светлина.

(b) Кораб с дължина, по-малка от 50 m, може да показва на най-видно място бяла кръгововидима светлина вместо светлините, предписани от параграф (а) на това правило.

(c) Кораб на котва може, а кораб с дължина, по-голяма от 100 m, трябва да използва и наличните работни или равностойни светлини за осветяване на палубите си.

(d) Заседнал кораб трябва да показва светлините, предписани от параграф (а) или (b), и допълнително на най-видно място показва:

(I) две червени кръгововидими светлини, разположени във вертикална линия;

(II) три сфери, разположени във вертикална линия.

(e) Кораб с дължина, по-малка от 7 m, когато е на котва, но не в теснина, фарватер или в котвена стоянка или близо до тях, а така също в райони, където обикновено плават други кораби, не е длъжен да показва светлините или знака, предписани от параграфи (а) и (b) на това правило.

(f) Кораб с дължина, по-малка от 12 m, когато е заседнал, не е длъжен да показва светлините или знаците, предписани от подпараграф (d), (I) и (II) на това правило.

Правило 31 (Хидросамолети)

Когато хидросамолет или WIG плавателно средство практически не може да показва светлините или знаците с характиристики и разположение, както е предписано в правилата на тази част, той е длъжен да показва светлини или знаци, които по своите характеристики и разположение са възможно най-близки до изискванията на тези правила.

Част Д - Звукови и светлинни сигнали

Правило 32 (Определения)

(а) Думата "свирка" означава всяко звукосигнално средство, което може да подава предписаните звуци и съответства на техническите изисквания, дадени в приложение III на тези правила.

(b) Изразът "къс звук" означава звук с продължителност около 1 s.

(с) Изразът "продължителен звук" означава звук с продължителност от 4 до 6 s.

Правило 33 (Звукосигнални средства)

(а) Кораб с дължина 12 m или повече трябва да има свирка, кораб с дължина 20 m или повече в допълнение на свирката трябва да има и камбана, а кораб с дължина 100 m или повече допълнително трябва да бъде снабден с гонг, на който тонът и звукът не могат погрешно да се приемат за звук от камбаната. Свирката, камбаната и гонгът трябва да удовлетворяват изискванията, посочени в приложение III на тези правила. Камбаната или гонгът или и двете заедно могат да бъдат заменени с други уреди, които имат съответно същите звукови характеристики, при условие че винаги ще е възможно предписаните сигнали да се подават ръчно.

(b) Кораб с дължина, по-малка от 12 m, не е длъжен да има звукосигналните средства, предписани от параграф (а) на това правило, но ако няма такива, трябва да е снабден с някакви други средства за подаване на ефикасен звуков сигнал.

Правило 34 (Сигнали за маневриране и предупреждение)

(a) Когато корабите са във видимост един с друг, кораб с механичен двигател на ход, когато маневрира, така както се разрешава и изисква от тези правила, трябва да показва своето маневриране със сигнали, подавани със свирка, по следния начин:

- един къс звук - "Изменям своя курс надясно";

- два къси звука - "Изменям своя курс наляво";

- три къси звука - "Моите движители работят на заден ход".

(b) Корабът може да дублира звуковите сигнали на свирката, предписани от параграф (а) на това правило, със светлинни сигнали, повтаряни, докато се извършва маневрата.

(I) Тези светлинни сигнали трябва да означават:

- един проблясък - "Изменям своя курс надясно";

- два проблясъка - "Изменям своя курс наляво";

- три проблясъка - "Моите движители работят на заден ход".

(II) Продължителността на всеки проблясък трябва да бъде около 1 s, интервалът между проблясъцитe - около 1 s, a интервалът между последователните сигнали - не по-малък от 10 s.

(III) Светлината, използвана за този сигнал, ако има такава, трябва да бъде бяла, кръгововидима на разстояние не по-малко от 5 морски мили и да удовлетворява изискванията на приложение I към тези правила.

(c) Когато корабите са във видимост един с друг в теснина или във фарватер:

(I) Кораб, който има намерение да изпревари друг кораб в съответствие с правило 9 (е) (I), трябва да покаже това чрез подаване със свирка на следните сигнали:

- два продължителни звука и един къс звук - "Имам намерение да ви изпреваря от десния борд";

- два продължителни звука и два къси звука - ,,Имам намерение да ви изпреваря от левия борд".

(II) Корабът, който ще бъде изпреварен в съответствие с правило 9 (е) (I), трябва да потвърди съгласието си, като подаде със свирка следния сигнал:

- един продължителен, един къс, един продължителен и един къс звук.

(d) Когато корабите са във видимост един с друг и се сближават и поради някаква причина единият от тях не може да разбере намеренията или действията на другия или се съмнява, че взетите от другия кораб мерки са достатъчни за избягването на сблъскване, корабът, който се съмнява, незабавно трябва да изрази това, като подаде най-малко пет къси и чести звука със свирката си. Този сигнал може да бъде дублиран със светлинен сигнал, състоящ се от най-малко пет къси и чести проблясъка.

(e) Кораб, който приближава завой или район от теснина или фарватер, където други кораби може да не се виждат поради някакви препятствия, трябва да подаде един продължителен звук.

Всеки приближаващ се кораб, който се намира зад завоя или препятствието в границите на чуването, трябва да отговори на този сигнал с един продължителен звук.

(f) Ако свирките на кораба са разположени една от друга на разстояние, по-голямо от 100 m, за подаване на сигналите за маневриране и предупреждение трябва да се използва само едната свирка.

Правило 35 (Звукови сигнали при ограничена видимост)

В райони с ограничена видимост или близко до такива райони през деня или през нощта сигналите, предписани от това правило, трябва да се използват, както следва:

(а) Кораб с механичен двигател, който се движи относно водата, трябва да подава през интервал не по-голям от 2 min, един продължителен звук.

(b) Кораб с механичен двигател на ход, който е спрял и не се движи относно водата, трябва да подава през интервал не по-голям от 2 min два продължителни звука с интервал между тях около 2 s.

(c) Кораб без управление, кораб, ограничен в способността си да маневрира, кораб, ограничен от своето газене, ветроходен кораб, кораб, зает с риболов, и кораб, който влачи или тласка друг кораб, трябва вместо сигналите, предписани от параграф (а) или (b) на това правило, да подава през интервали не по-големи от 2 min три последователни звука, а именно - един продължителен и два къси звука.

(d) Кораб, зает с риболов, когато е на котва, и кораб, ограничен в способността си да маневрира, когато изпълнява дейността си на котва, трябва вместо сигналите, предписани от параграф (g) на това правило, да подава сигнала, предписан от параграф (с) на това правило.

(e) Влачен кораб или последният от няколко влачени кораба, ако има екипаж, трябва да подава през интервали не по-големи от 2 min четири последователни звука, а именно - един продължителен и три къси звука. По възможност този сигнал трябва да бъде подаван незабавно след сигнала, подаден от влекача.

(f) Когато тласкащият и тласканият кораб са свързани твърдо в едно цяло, те трябва да се считат като един кораб с механичен двигател и да подават сигналите, предписани в параграф (а) или (b) на това правило.

(g) Кораб на котва е длъжен през интервали не по-големи от 1 min да подава чести удари с камбана в продължение на около 5 s. На кораб с дължина 100 m или повече сигналът с камбаната трябва да се подава в носовата част на кораба и незабавно след него - в кърмовата част със често биене на гонг в продължение на около 5 s. Кораб на котва може допълнително да подава със свирка три последователни звука, а именно - един къс, един продължителен и един къс звук, за да предупреди приближаващи се кораби за местоположението си и да предотврати възможността за сблъскване.

(h) Заседнал кораб трябва да подава звуков сигнал с камбана и ако се изисква, с гонг съгласно параграф (g) на това правило и допълнително три ясно различими удара с камбана непосредствено преди и след всяко нейно учестено биене. Заседнал кораб може допълнително да подава и съответен сигнал със свирка.

(i) Кораб с дължина 12 m или повече, но по-малко от 20 m не е длъжен да подава звука с камбана, предписан в параграфи (g) и (h) на това правило. Независимо от това, когато не подава тези сигнали, той трябва да подава друг ефективен звуков сигнал през интервали не по-големи от 2 min.

(j) Кораб с дължина, по-малка от 12 m, не е длъжен да подава посочените сигнали, но когато не ги подава, той трябва да подава друг ефективен звуков сигнал през интервали не по-големи от 2 min.

(k) Кораб, който изпълнява пилотски задължения, в допълнение на сигналите, предписани от параграфи (а), (b) или (g) на това правило, може да подава опознавателен сигнал, състоящ се от четири къси звука.

Правило 36 (Сигнали за привличане на внимание)

Всеки кораб, когато е необходимо да привлече вниманието на друг кораб, може да подава светлинни или звукови сигнали, но такива, които няма да се приемат погрешно за някои от сигналите, предписани от тези правила, или може да насочи лъча на своя прожектор в посока към опасността, но така, че да не пречи на другия кораб.

Светлината за привличане вниманието на друг кораб трябва да бъде такава, че да не може да се сбърка с тази на кое да е навигационно средство. За изпълнението на това правило трябва да се избягва употребата на светлини с висока интензивност на прекъсване или на въртящи се светлини, като например импулсни светлини.

Правило 37 (Сигнали за бедствие)

Когато кораб търпи бедствие и му е необходима помощ, той трябва да използва или показва сигналите, описани в приложение IV на тези правила.

Част Е - Изключения

Правило 38 (Изключения)

Всеки кораб (или тип кораби), килът на който е заложен или който се намира в съответен етап на строеж преди влизането в сила на тези правила, при условие че той удовлетворява изискванията на Международните правила за предотвратяване сблъскванията на море - 1960 г., може да бъде освободен от изпълнението на тези правила по отношение на:

(a) Поставянето на светлини с далечина на видимост, предписана от правило 22 - до 4 години след датата на влизане в сила на тези правила.

(b) Поставянето на светлини с цветни характеристики, предписани в раздел 7 на приложение I към тези правила - до 4 години след датата на влизане в сила на тези правила.

(c) Преместването на светлините в резултат на преминаването от английска в метрична мерна система и закръгляването на измеряемите величини - постоянно изключение.

(d)

(I) Преместването на топовите светлини на кораби с дължина, по-малка от 150 m, в съответствие с предписаното в раздел 3 (а) от приложение I към тези правила - постоянно изключение.

(II) Преместването на топовите светлини на кораби с дължина 150 m и повече в съответствие с предписаното в раздел 3 (а) от приложение I към тези правила - до 9 години след датата на влизане в сила на тези правила.

(e) Преместването на топовите светлини в съответствие с предписаното в раздел 2 (b) от приложение I към тези правила - до 9 години след датата на влизане в сила на тези правила.

(f) Преместването на бордовите светлини в съответствие с предписаното в раздел 2 (g) и 3 (b) на приложение I към тези правила - до 9 години след датата на влизане в сила на тези правила.

(g) Изискванията към звукосигналните средства, предписани в приложение III към тези правила - до 9 години след датата на влизане в сила на тези правила.

(h) Преместването на кръгововидимите светлини в резултат на предписаното в раздел 9 (b) от приложение I към тези правила - постоянно изключение.

Приложение 1 - Разположение и технически характеристики на светлините и знаците

1. Определение

Изразът "височина над корпуса" означава височината над най-горната непрекъсната палуба. Тази височина трябва да се измерва по вертикална линия от точката под мястото, където е разположена светлината.

2. Вертикално разположение на светлините и разстоянието между тях:

(а) На кораб с механичен двигател с дължина 20 m и повече топовите светлини трябва да са разположени, както следва:

(I) предната топова светлина или когато има само една топова светлина, тя трябва да се постави над корпуса на височина не по-малка от 6 m, a когато широчината на кораба превишава 6 m, височината на светлината над корпуса не трябва да бъде по-малка от широчината му, обаче не е необходимо тази светлина да бъде разположена на височина над корпуса, по-голяма от 12 m;

(II) при две топови светлини задната от тях трябва да бъде по-високо от предната с не по-малко от 4,5 m по вертикална линия.

(b) Вертикалното разстояние между топовите светлини на корабите с механичен двигател трябва да бъде такова, че при всички нормални положения на диферент задната светлина да може да се вижда над и отделно от предната светлина на разстояние 1000 m от носа, когато се наблюдава от морското равнище.

(c) Топовата светлина на кораб с механичен двигател с дължина 12 m и повече, но по-малка от 20 m трябва да бъде разположена на височина не по-малка от 2,5 m над планшира.

(d) Кораб с механичен двигател с дължина, по-малка от 12 m, може да носи най-горната си светлина на височина, по-малка от 2,5 m над планшира. Когато обаче топовата светлина се носи допълнително към бордовите и кърмовата светлина или допълнително към предписаната в правило 23 (с) (I) кръгововидима светлина и бордови светлини, тогава тази топова или кръгововидима светлина трябва да се носи най-малко на 1 m над бордовите светлини.

(e) Едната от двете или трите топови светлини, предписани за кораб с механичен двигател, зает с влачене или тласкане на друг кораб, трябва да се разположи на същото място, където е поставена предната или задната топова светлина, при условие, че ако е на задната мачта, най-ниската светлина на нея е най-малко 4,5 m по-високо от предната топова светлина.

(f)

(I) Топовата светлина или светлините, предписани от правило 23 (а), трябва да се разположат над и да бъдат ясно отличими от другите светлини и препятствия с изключение на случаите, описани в подпараграф (II).

(II) Когато е практически невъзможно кръгововидимите светлини, предписани от правило 27 (b) (I) или от правило 28, да бъдат разположени под топовите светлини, те могат да бъдат разположени над задната(ите) топова(и) светлина(и) или във вертикална линия между предната(ите) топова(и) светлина(и) и задната(ите) топова(и) светлина(и), при условие че в последния случай са спазени изискванията на раздел 3 (с) от това приложение.

(g) Бордовите светлини на кораб с механичен двигател трябва да бъдат разположени над корпуса на височина не по-голяма от 3/4 от височината на предната топова светилна. Те не трябва да бъдат разположени толкова ниско, че да се сливат с палубните светлини.

(h) Ако бордовите светлини са комбинирани в един фенер и се носят от кораб с механичен двигател с дължина, по-малка от 20 m, те трябва да бъдат разположени не по-малко от 1 m по-ниско от топовата светлина.

(i) Когато правилата предписват да се носят две или три светлини във вертикална линия, те трябва да бъдат разположени, както следва:

(I) на кораб с дължина 20 m и повече разстоянието между тези светлини трябва да бъде не по-малко от 2 m, като най-долната от тях, с изключение на светлината за влачене, където е необходима, трябва да бъде разположена на височина не по-малка от 4 m над корпуса;

(II) на кораб с дължина, по-малка от 20 m, разстоянието между тези светлини трябва да бъде не по-малко от 1 m, като най-долната от тях, с изключение на светлината за влачене, където е необходима, трябва да бъде разположена на височина не по-малка от 2 m над планшира;

(III) когато се носят три светлини, разстоянието между тях трябва де бъде еднакво.

(j) Долната от двете кръгововидими светлини, предписани за кораб, зает с риболов, трябва да бъде разположена над бордовите светлини на височина не по-малка от двойното разстояние по вертикала между тях.

(k) Когато са поставени две котвени светлини, предната, предписана от правило 30 (а) (I), трябва да бъде по-високо от задната с не по-малко от 4,5 m. На кораб с дължина 50 m и повече тази предна котвена светлина трябва да бъде разположена на височина не по-малка от 6 m над корпуса.

3. Хоризонтално разположение на светлините и разстоянията между тях

(а) Когато за кораб с механичен двигател са предписани две топови светлини, хоризонталното разстояние между тях трябва да бъде не по-малко от половината от дължината на кораба, но не е необходимо то да бъде повече от 100 m. Предната топова светлина трябва да бъде разположена от носа на разстояние не по-голямо от 1/4 от дължината на кораба.

(b) На кораб с механичен двигател с дължина 20 m и повече бордовите светлини не трябва да се разполагат пред предната топова светлина. Те трябва да бъдат разположени на или близко до бордовете на кораба.

(c) Когато светлините, предписани в правило 27 (b) (I) или в правило 28, са разположени във вертикална линия между предната(ите) топова(и) светлина(и) и задната(ите) топова(и) светлина(и), тези кръгововидими светлини трябва да се разположат на разстояние не по-малко от 2 m встрани от диаметралната равнина, гледано по нейното направление.

(d) В случаите, когато за кораб с механичен двигател е предписана само една топова светлина, тя трябва да бъде разположена пред средата на кораба, с изключение на кораб с дължина, по-малка от 20 m, на който тази светлина не трябва да се разполага пред средата на кораба, а колкото е възможно по-напред.

4. Разположение на информационно-указателните светлини и знаци за риболовни кораби и кораби, заети с драгажни или подводни дейности

(а) Светлината, която показва посоката на спуснатите в морето риболовни уреди от кораб, зает с риболов, съгласно предписаното от правило 26 (а) (II) трябва да бъде разположена на разстояние по хоризонтална линия не по-малко от 2 m и не по-голямо от 6 m от двете кръгововидими червена и бяла светлина. Тази светлина не трябва да бъде разположена по-високо от бялата кръгововидима светлина, предписана от правило 26 (с) (I), и не по-ниско от бордовите светлини.

(b) Светлините и знаците на кораб, зает с драгажни или подводни дейности, които указват страната, от която има препятствие, и (или) страната, свободна за преминаване, както е предписано от правило 27 (d) (I) и (II), трябва да бъдат разположени на максимално възможното разстояние по хоризонтална линия, което в никакъв случай не трябва да бъде по-малко от 2 m от светлините или знаците, предписани от правило 27 (b) (I) и (II). Горната от тези светлини или знаци в никакъв случай не трябва да бъде разположена по-високо от най-долната от трите светлини или знаци, предписани от правило 27 (b) (I) и (II).

5. Щитове за бордовите светлини

Бордовите светлини на кораб с дължина 20 m и повече трябва да бъдат оборудвани от страната на диаметралната равнина с щитове, оцветени матовочерно и удовлетворяващи изискванията на раздел 9 от това приложение. На кораб с дължина, по-малка от 20 m, бордовите светлини, ако е необходимо да отговарят на изискванията на раздел 9 от това приложение, трябва да са оборудвани с матовочерни щитове от страната на диаметралната равнина. Когато се използва комбиниран фенер с една вертикална светеща жичка и много тясна преграда между зелената и червената секция, външни щитове не се изискват.

6. Знаци

(a) Знаците трябва да бъдат черни и да имат следните размери:

(I) сферата трябва да има диаметър не по-малък от 0,6 m;

(II) конусът трябва да има диаметър на основата не по-малък от 0,6 m и височина, равна на диаметъра;

(III) цилиндърът трябва да има диаметър, не по-малък от 0,6 m и височина, два пъти по-голяма от диаметъра;

(IV) ромбът трябва да се състои от два конуса с обща основа; размерите на конусите трябва да съответстват на изискванията на подпараграф (II).

(b) Вертикалното разстояние между знаците трябва да бъде най-малко 1,5 m.

(c) На кораб с дължина, по-малка от 20 m, може да се използват знаци с по-малки размери, пропорционални на размерите на кораба, като разстоянието между тях може съответно да се намали.

7. Характеристика на цветовете на светлините

Характеристиката на цветовете на всички светлини, предписани от тези правила, трябва да съответства на следните стандарти, които се намират в границите на площите от диаграмата, установени за всеки цвят от Международната светотехническа комисия (СIЕ).

Границите на площта за всеки цвят се определят със следните координати:

(I) бял

х 0,525 0,525 0,452 0,310 0,310 0,443

у 0,382 0,440 0,440 0,348 0,283 0,382

(II) зелен

х 0,028 0,009 0,300 0,203

у 0,385 0,723 0,511 0,356

(III) червен

х 0,680 0,660 0,735 0,721

у 0,320 0,320 0,265 0,259

(IV) жълт

х 0,612 0,618 0,575 0,575

у 0,382 0,382 0,425 0,406

8. Сила на светлините

(а) Минималната сила на светлините трябва да се изчислява по формулата:

I = 3,43 х 106 x T x D - xK-D,

където:

I е силата на светлината при експлоатационни условия, cd;

Т - светлинният праг 2 x 10-7, Lx;

D - далечината на видимост на светлината, морски мили;

К - коефициентът на пропускане на атмосферата.

Значението на коефициента К за предписаните светлини трябва да бъде 0,8, което съответства на метеорологична видимост, приблизително равна на 13 морски мили.

(b) Някои от значенията на силата на светлината, получени по тази формула, са показани в следната таблица.

Далечина на видимост на светлината (далечина на осветяването), в морски мили

Далечина на видимост на светлината (далечина на

осветяването), в морски мили

Сила на светлината,

cd при К = 0,8

D I
1 0,9
2 4,3
3 12,0
4 27,0
5 52,0
6 94,0

Забележка. Максималната сила на светлините трябва да се ограничава, за да се избегне прекаленото заслепяване. Това не трябва да се постига чрез променливо регулиране на силата на светлината.

9. Хоризонтални сектори

(а)

(I) Бордовите светлини, поставени на кораба, трябва да осигуряват по посока напред минимално изискваната сила на светлината. Тази сила на светлината трябва да намалява така, че практически да изчезва в границите от 1° до 3° извън предписаните сектори.

(II) Минимално изискваната сила на кърмовите, топовите и бордовите светлини трябва да се осигурява в границите на предписаните от правило 21 сектори от хоризонта, като не достига с 5° границата на сектора по посока на 22,5° зад траверса.

По-нататък силата на светлината може да намалява до 50 % на границите на секторите, след това тя трябва постепенно да намалява и да изчезне при не повече от 5° извън предписаните сектори.

(b)

(I) Кръгововидимите светлини трябва да са разположени така, че мачтите, стенгите или конструкциите да не ги затъмняват в границите на ъглови сектори, по-големи от 6°. Това изискване не се отнася за котвените светлини, предписани от правило 30, които не е необходимо да се поставят на прекалено голяма височина над корпуса.

(II) Когато с показването само на една кръгововидима светлина не е възможно да се изпълни предписаното в параграф (b) (I) на тази точка, трябва да се използват две кръгововидими светлини, разположени или прикрити така, че от разстояние една морска миля те да изглеждат като една, доколкото това е практически възможно.

10. Вертикални сектори

(а) Вертикалните сектори на електрическите светлини, както са разположени, с изключение на светлините на ветроходните кораби на ход, трябва да осигуряват:

(I) изискваната минимална сила на светлината в сектор с граници 5° над и 5° под хоризонталната равнина;

(II) поне най-малко 60 % от изискваната минимална сила на светлината в сектор с граници 7,5° над и 7,5° под хоризонталната равнина.

(b) Вертикалните сектори на електрическите светлини на ветроходните кораби на ход, както са разположени, трябва да осигуряват:

(I) поне изискваната минимална сила на светлината в сектор с граници 5° над и 5° под хоризонталната равнина;

(II) поне най-малко 50 % от необходимата минимална сила на светлината в сектор с граници 25° над и 25° под хоризонталната равнина.

(c) В случаите, когато светлините не са електрически, тези изисквания трябва да се изпълняват, доколкото това е практически възможно.

11. Сила на неелектрическите светлини

Минималната сила на неелектрическите светлини трябва, доколкото е възможно, да съответства на стойностите на силата на светлините, посочени в таблицата на раздел 8 на това приложение.

12. Маневрена светлина

Независимо от положенията, дадени в параграф 2 (f) на това приложение, маневрената светлина, предписана от правило 34 (b), трябва да бъде поставена в същата надлъжна вертикална равнина, както и топовата светлина или светлини и доколкото е практически възможно, на височина не по-малка от 2 m, по вертикална линия над предната топова светлина. При това тя трябва да се разположи по вертикалната линия на разстояние не по-малко от 2 m, по-високо или по-ниско от кърмовата топова светлина. На кораб, който има само една топова светлина, ако има маневрена светлина, тя трябва да бъде разположена на най-видно място на разстояние не по-малко от 2 m по вертикална линия от топовата светлина.

13. Високоскоростни плавателни съдове (Съгласно Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 1994 г., и Международния код за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г.)

(а) Топовата светлина на бързоходен плавателен съд може да бъде разположена на височина според широчината на съда, по-ниско от тази, определена в параграф 2(а)(i) на това приложение, при условие че ъглите при основата на равнобедрения триъгълник, образуван от бордовите светлини и топовата светлина, гледан от най-малка височина, не е по-малък от 27°.

(b) Вертикалното разстояние от 4,5 m, изисквано от параграф 2(а)(ii) на това приложение, между предната и задната топова светлина на бързоходен плавателен съд с дължина 50 m и повече, може да бъде намалено, при условие че това разстояние не е по-малко от разстоянието, определено по следната формула:

у = [(a + 17¢)C/1000] + 2,

където:

y е разстоянието в метри между предната и задната топова светлина;

а - височината в метри на предната топова светлина над повърхността на водата в експлоатационно състояние;

¢ - диферента в експлоатационно състояние в градуси;

С - хоризонталното разстояние в метри между топовите светлини.

14. Одобрение

Конструкцията на светлините и знаците и разположението на светлините на кораба трябва да удовлетворяват изискванията на съответния компетентен орган на държавата, под знамето на която корабът има право да плава (държавата, където корабът с регистриран).

Приложение 2 - Допълнителни сигнали за кораби, заети с риболов в непосредствена близост един с друг

1. Общи указания

Светлините, посочени в това приложение, ако се показват в съответствие с правило 26 (d), трябва да се поставят на най-видно място. Те трябва да бъдат разположени на разстояние най-малко 0,9 m встрани и по-ниско от светлините, предписани от правило 26 (b) (I) и (с) (I). Тези светлини са кръгововидими и трябва да се виждат по целия хоризонт на разстояние най-малко 1 морска миля, но по-малко от разстоянието, предписано в тези правила, за светлините на риболовните кораби.

2. Сигнали за траулери

(а) Кораби с дължина 20 m и повече, които са заети с тралене, независимо от това, какви мрежи използват - дънни или пелагични, показват:

(I) когато спускат мрежите си - две бели светлини, разположени във вертикална линия;

(II) когато изтеглят мрежите си - една бяла светлина над една червена светлина, разположени във вертикална линия;

(III) когато мрежата се закачи за някакво препятствие - две червени светлини, разположени във вертикална линия.

(b) Всеки кораб с дължина 20 m и повече, зает с траленe в двойка, показва:

(I) през нощта - прожектор, светещ напред и по посока към другия кораб от двойката;

(II) когато корабите спускат или изтеглят мрежите си или когато техните мрежи се закачат за някакво препятствие, може да показват светлините, предписани от параграф 2 (а) на това приложение.

(c) Кораб с дължина, по-малка от 20 m, зает с тралене, независимо от това, дали използва дънни или пелагични мрежи или е зает с тралене в двойка, може да показва светлините, предписани от параграф (с) или (b) на този раздел, когато това е необходимо.

3. Сигнали за сейнери

Кораби, заети с риболов със сакови мрежи (гъргър), може да показват две жълти светлини, разположени във вертикална линия. Тези светлини трябва да пробляскват последователно всяка секунда с еднаква продължителност на светването и затъмняването. Светлините може да бъдат показвани само тогава, когато движението на кораба е затруднено от риболовните му уреди.

Приложение 3 - Технически характеристики на звукосигналните средства

1. Свирки

(a) Честоти и далечина на чуване - основната честота на сигнала трябва да бъде 70 - 700 Hz. Далечината на чуване на сигнала трябва да бъде определена от такива честоти, които може да включват основната и (или) една или повече по-високи честоти в границите 180 - 700 Hz (± 1 %) за кораби с дължина 20 m и повече или 180 - 2100 Hz (± 1 %) за кораби с дължина, по-малка от 20 m, които осигуряват нива на звуковото налягане, определени в параграф 1 (с) на това приложение.

(b) Граници на основните честоти - за да се осигури достатъчно голямо разнообразие на характеристиките на свирките, основната честота трябва да се намира в следните граници:

(I) 70 - 200 Hz за кораби с дължина 200 m и повече;

(II) 130 - 350 Hz за кораби с дължина 75 m, но по-малка от 200 m;

(III) 250 - 700 Hz за кораби с дължина, по-малка от 75 m.

(c) Сила на звуковия сигнал и далечина на чуване - поставената на кораба свирка трябва на разстояние 1 m от нея да осигурява по посока на максималната сила на звука ниво на звуковото налягане, което най-малко в 1/3 от октавната лента в диапазона на честотите 180 - 700 Hz (± 1 %) за кораб с дължина 20 m и повече или 180 - 2100 Hz (± 1 %) за кораб с дължина, по-малка от 20 m, е не по-малко от съответното значение, дадено в долната таблица.

Дължина на кораба, m

Ниво на разстояние 1 m в 1/3 от октавата лента в dB относно

2x10-5N/m2

Далечина на чуване, морски мили
200 или повече 143 2
75 и повече, но по-малко от 200 138 1,5

20 и повече,

но по-малко от 75

130 1
По-малко от 20 120* 0,5
115**
111***

* - Когато измерените честоти лежат в границите на 180 - 450 Hz.

** - Когато измерените честоти лежат в границите на 450 - 800 Hz.

*** - Когато измерените честоти лежат в границите на 800 - 2100 Hz.

Далечината на чуване, посочена в таблицата, е информативна и представлява приблизителната далечина, на която свирката може да се чуе с вероятност 90 % по посока на максималната сила на звука в условията на спокойна атмосфера на борда на кораб, при средно ниво на шума в местата на чуването (приемайки средно ниво на шума 68 dB в октавната ивица с център 250 Hz и 63 dB в октавната ивица с център 500 Hz). Практически далечината, на която свирката може да се чуе, е извънредно променлива и в голяма степен зависи от метеорологичните условия. Дадените по-горе таблични стойности може да се разглеждат като типични, но при наличност на силен вятър и високо ниво на шума в местата на чуване далечината на чуване може значително да се намали.

(d) Звукосигнални средства с насочено действие - нивото на звуковото налягане, създавано от свирка с насочено действие в коя да е посока на хоризонталната равнина в границите на ± 45° от посоката на максималния звук, не трябва да бъде по-ниско от 4 dB от предписаното ниво на звуковото налягане в основната посока. Във всички останали посоки в хоризонталната равнина нивото на звуковото налягане не трябва да бъде по-ниско от 10 dB от предписаното ниво на звуковото налягане в основната посока, така че далечината на чуване в коя да е посока да не бъде по-малка от половината от далечината на чуване в основната посока. Нивото на звуковото налягане трябва да се измерва в тази 1/3 октавна ивица, която определя далечината на чуване.

(e) Разположение на свирките - когато свирка с насочено действие се използва като единствена свирка на кораба, тя трябва да се разположи така, че максималната интензивност на звука да бъде насочена точно напред. Свирката трябва да се постави на практически възможната височина на кораба, за да се намалят смущенията за разпространението на звука и да се сведе до минимум опасността от повреждане слуха на екипажа. Нивото на звуковото налягане на собствения сигнал на кораба в местата на чуване на звуковите сигнали не трябва да бъде по-високо от 110 dB и доколкото е практически възможно да не превишава 100 dB (измерени със филтър тип А).

(f) Поставяне на повече от една свирка - когато свирките се поставят на кораба на разстояние, по-голямо от 100 m една от друга, трябва да се вземат мерки те да не издават звук едновременно.

(g) Комбинирани системи от свирки - ако се предполага, че поради наличието на препятствия звуковото поле на единичната свирка или една от свирките, посочени в параграф I (f) от това приложение, има зона със значително намалено ниво на сигнала, препоръчва се да се постави комбинирана система от свирки, за да се отстрани влиянието на тези препятствия. В съответствие със смисъла на тези правила комбинираната система от свирки трябва да се разглежда като една свирка. Свирките от комбинираната система трябва да бъдат разположени на разстояние не по-голямо от 100 m една от друга, и поставени така, че да звучат едновременно. Честотите на тези свирки трябва да се отличават една от друга поне с 10 Hz.

2. Камбана или гонг

(a) Интензивност на сигнала - камбаната или гонгът, или друго устройство, което има подобни звукови характеристики, трябва да осигуряват ниво на звуковото налягане не по-ниско от 110 dB на разстояние 1 m от нея (него).

(b) Конструкция - камбаните или гонговете трябва да бъдат направени от устойчив на корозия метал и да издават звук с чист тон. Диаметърът на отвора на камбаната трябва да бъде не по-малък от 300 mm за кораби с дължина 20 m или повече и не по-малък от 200 mm за кораби с дължина 12 m и повече, но по-малка от 20 m. Препоръчва се, когато това е практически възможно, да се използва камбана с механично задвижване на "езика", за да се осигури постоянна сила на звука, но при това трябва да се запази възможността за ръчно биене на камбаната. Масата на "езика" трябва да бъде не по-малка от 3 % от масата на камбаната.

(c) Камбаните или гонговете трябва да бъдат направени от устойчив на корозия материал и да издават звук с чист тон. Диаметърът на отвора на камбаната трябва да бъде не по-малък от 300 mm за кораби с дължина 20 m или повече. Препоръчва се, когато това е практически възможно, да се използва камбана с механично задвижване на "езика", за да се осигури постоянна сила на звука, но при това трябва да се запази възможността за ръчно биене на камбаната. Масата на "езика" трябва да бъде не по-малка от 3 % от масата на камбаната.

3. Одобрение

Конструкцията на звукосигналните устройства, тяхната характеристика и разполагането им на кораба трябва да удовлетворяват изискванията на съответния компетентен орган на държавата, под знамето на която корабът има право да плава (държавата, където корабът е регистриран).

Приложение 4 - Сигнали за бедствие

1. Посочените по-долу сигнали, които се използват или показват заедно или поотделно, означават, че корабът търпи бедствие и се нуждае от помощ:

(a) оръдейни изстрели или други експлозивни сигнали, подавани през интервал от около 1 min;

(b) непрекъснат звуков сигнал, подаван от какъвто и да е апарат за сигнали за мъгла;

(c) ракети или снаряди, които изхвърлят червени звезди, изстрелвани поотделно през кратки интервали от време;

(d) сигнал, подаван чрез какъвто и да е сигнален метод по радиотелеграфа, състоящ се от съчетание на знаците • • • - - - • • • (SOS) no Морзовата азбука;

(e) сигнал, подаван по радиотелефона, състоящ се от изговаряната дума "Мейдей";

(f) сигнал за бедствие по Международния код за сигналите - флаговете NC (Новембър-Чарли);

(g) сигнал, състоящ се от квадратен флаг с поставена над или под него сфера или предмет, който е подобен на сфера;

(h) пламъци на кораба (например от горяща смола или мазут във варел и т.н.);

(i) парашутна ракета с червена светлина или фалшфeeр с червена светлина;

(j) димен сигнал с оранжев цвят на дима;

(k) бавно и повтарящо се вдигане и спускане на ръце, протегнати встрани;

(l) сигнал за бедствие, подаден чрез системата за цифрово избирателно повикване на:

(I) УКВ, канал 70, или

(II) СВ/КВ на честотите 2187.5 kHz, 8414.5 kHz, 4207.5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz или 16804.5 kHz;

(m) сигнал за бедствие, подаден чрез корабна земна станция от Инмарсат или чрез друга спътникова служба;

(n) сигнали, подавани от аварийни радиобуйове, показващи местоположението;

(о) одобрени сигнали, излъчвани от системите за радиосвръзка, включително от радиолокационните транспондери на спасителните съдове.

2. Забранява се използването или показването на който и да е от посочените сигнали за други цели освен при бедствие и необходимост от помощ. Не се допуска също така използването на сигнали, които може да се приемат погрешно за някой от сигналите за бедствие.

3. Следва също така да се обръща внимание на съответните раздели от Международния код за сигналите, на Международното ръководство за въздушно и морско търсене и спасяване и на възможността за използване на сигналите:

(a) платнище с оранжев цвят, с вписан в средата му черен квадрат и кръг или друг подходящ символичен знак (за разпознаване от въздуха);

(b) цветно петно на повърхността на водата.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.