A+ A A-

Aneks I - Postavitev in tehnične značilnosti luči in znamenj

1. Pomen izrazov

Izraz "višina nad trupom" pomeni višino, merjeno od najvišje neprekinjene palube. Višino je treba meriti od točke, ki leži vertikalno pod lučjo.

2. Vertikalna postavitev in razmik med lučmi

(a) Na plovilu na mehanski pogon, dolžine 20 m ali več, morajo biti jamborne luči razporejene na naslednji način:

(i) prednja jamborna luč oziroma če ima plovilo samo eno jamborno luč, mora biti ta postavljena na višino najmanj 6 m nad trupom; če širina plovila presega 6 m, mora biti jamborna luč postavljena na višini, ki je najmanj enaka širini plovila, vendar ne višje od 12 m nad trupom;

(ii) v primeru, da ima plovilo dve jamborni luči, mora biti zadnja jamborna luč postavljena vsaj 4,5 m višje od prednje jamborne luči.

(b) Navpični razmik med jambornimi lučmi na plovilih na mehanski pogon mora biti takšen, da je ob vseh normalnih prevesih plovila zadnja jamborna luč, iz razdalje 1000 m od skrajnega dela premca, gledano iz nivoja gladine morja, vidna nad prednjo jamborno lučjo in ločeno od nje.

(c) Jamborna luč plovila na mehanski pogon, dolžine nad 12 m, toda manj kot 20 m, mora biti postavljena na višini najmanj 2,5 m nad robnico.

(d) Plovilo na mehanski pogon, dolžine manj kot 12 m, ima lahko najvišje postavljeno luč na višini manj kot 2,5 m nad robnico plovila. V primeru, ko ima takšno plovilo poleg jamborne luči tudi bočni luči in krmno luč ali ima poleg krožne luči, predpisane v točki (i) odstavka (d) Pravila 23, tudi bočni luči, mora biti ta jamborna luč oziroma krožna luč postavljena vsaj 1 m višje od bočnih luči.

(e) Ena izmed dveh ali treh jambornih luči, predpisanih za plovila na mehanski pogon, ki vlečejo ali potiskajo drugo plovilo, mora biti postavljena na isto mesto, kot prednja ali zadnja jamborna luč; če so te jamborne luči postavljene na zadnjem jamboru, mora biti najnižja od zadnjih jambornih luči postavljena vsaj 4,5 m višje od prednje jamborne luči.

(f)

(i) Jamborna luč oziroma luči, predpisane v odstavku (a) Pravila 23, morajo biti postavljene tako, da se nahajajo nad vsemi drugimi lučmi in ovirami ter so od njih odmaknjene, razen izjem, opisanih v točki (ii).

(ii) Če postavitev krožnih luči pod jambornimi lučmi ni izvedljiva, kot je predpisano v točki (i) odstavka (b) Pravila 27 ali Pravilu 28, se jih lahko postavi nad zadnjo jamborno luč oziroma luči ali pa vertikalno med prednjo in zadnjo jamborno luč oziroma luči; v tem primeru je treba upoštevati določila v odstavku (c) poglavja 3 tega aneksa.

(g) Bočni luči plovila na mehanski pogon morata biti postavljeni na višini nad trupom, ki ne sme presegati 3/4 višine, na kateri je postavljena prednja jamborna luč. Bočni luči ne smeta biti postavljeni tako nizko, da bi njuno razpoznavnost motila svetloba palubnih luči.

(h) Bočni luči v kombinirani svetilki na plovilu na mehanski pogon, dolžine manj kot 20 m, morata biti postavljeni najmanj 1 m nižje od jamborne luči.

(i) Kadar Pravila predpisujejo postavitev dveh ali treh luči navpično eno nad drugo, morajo biti razdalje med njimi naslednje:

(i) na plovilu, dolžine 20 m ali več, morajo biti razdalje med temi lučmi najmanj 2 m, pri čemer mora biti najnižja od teh luči, razen kadar je zahtevana vlečna luč, postavljena na višini najmanj 4 m nad trupom;

(ii) na plovilu, dolžine manj kot 20 m, morajo biti razdalje med temi lučmi najmanj 1 m, pri čemer mora biti najnižja od teh luči, razen kadar je zahtevana vlečna luč, postavljena na višini najmanj 2 m nad robnico;

(iii) kadar so na plovilu tri luči, morajo biti razdalje med njimi enake.

(j) Nižja od dveh krožnih luči, predpisanih za plovila, ki ribarijo, mora biti postavljena na razdalji nad bočnima lučema, ki je enaka najmanj dvakratni razdalji med dvema krožnima lučema.

(k) Če ima plovilo dve sidrni luči, mora biti prednja sidrna luč, predpisana v točki (i) odstavka (a) Pravila 30, najmanj 4,5 m nad zadnjo sidrno lučjo. Na plovilu, dolžine 50 m ali več, mora biti ta prednja sidrna luč postavljena na višini najmanj 6 m nad trupom.

3. Horizontalna postavitev in razmik med lučmi

(a) Kadar sta za plovilo na mehanski nagon predpisani dve jamborni luči, horizontalna razdalja med njima ne sme biti manjša od polovice dolžine plovila, toda ne več kot 100 m. Prednja jamborna luč ne sme biti oddaljena od skrajnega dela premca za več kot eno četrtino dolžine plovila.

(b) Na plovilu na mehanski pogon, dolžine 20 m ali več, bočni luči ne smeta biti nameščeni pred sprednjimi jambornimi lučmi. Nameščeni morata biti na bokih ali blizu bokov plovila.

(c) Kadar so krožne luči, predpisane v točki (i) odstavka (b) Pravila 27 ali Pravila 28, postavljene vertikalno med prednjo in zadnjo jamborno luč oziroma luči, morajo biti oddaljene od vzdolžnice plovila najmanj 2 m.

(d) Kadar je za plovilo na mehanski pogon predpisana samo ena jamborna luč, mora biti postavljena na prednji polovici plovila; plovilu, dolžine manj kot 20 m, te luči ni treba postaviti na prednjo polovico plovila, vendar čim bolj proti premcu, kot je le možno.

4. Podrobnosti o postavitvi luči, ki nakazujejo smer, za plovila, ki ribarijo, izkopavajo ali opravljajo podvodna dela

(a) Luč, ki nakazuje smer, v katero sega ribolovna oprema s plovila, ki ribari, kot je predpisano v točki (ii) odstavka (c) Pravila 26, mora biti postavljena najmanj 2 m, in ne več kot 6 m, od rdeče in bele krožne luči, v horizontalni smeri. Ta luč ne sme biti postavljene višje od bele krožne luči, predpisane v točki (i) odstavka (c) Pravila 26, in ne nižje od bočnih luči.

(b) Luči in znamenja na plovilu, ki izkopava ali opravlja podvodna dela, s katerimi označujemo stran plovila, na kateri je ovira in/ali stran plovila, po kateri gre lahko mimo drugo plovilo, kot je to predpisano v točkah (i) in (ii) odstavka (d) Pravila 27, morajo biti postavljene na največji možni horizontalni oddaljenosti, toda najmanj 2 m od luči in znamenj, predpisanih v točkah (i) in (ii) odstavka (b) Pravila 27. V nobenem primeru ne sme biti zgornja od teh luči ali znamenj postavljena višje od spodnje od treh luči in znamenj, predpisanih v točkah (i) in (ii) odstavka (b) Pravila 27.

5. Zasloni bočnih luči

Bočne luči plovil, dolžine 20 m ali več, morajo imeti vgrajene notranje zaslone, prebarvane s črno mat barvo, in morajo ustrezati določilom v poglavju 9 tega aneksa. Bočne luči na plovilih, dolžine manj kot 20 m, ki morajo izpolnjevati določila iz poglavja 9 tega aneksa, morajo imeti vgrajene notranje zaslone v črni mat barvi. Pri kombinirani luči, ki ima samo eno vertikalno žarilno nit in zelo ozko razmejitev med zelenim in rdečim sektorjem, ni treba namestiti zunanjih zaslonov.

6. Znamenja

(a) Znamenja morajo biti črne barve in naslednjih dimenzij:

(i) krogla mora imeti premer najmanj 0,6 m;

(ii) stožec mora imeti osnovno ploskev premera najmanj 0,6 m in višino enako premeru;

(iii) valj mora imeti premer najmanj 0,6 m in višino enako dvakratniku premera;

(iv) znamenje v obliki dvojnega stožca mora biti sestavljeno iz dveh stožcev, predpisanih v točki (ii) tega odstavka, ki imata skupno osnovno ploskev.

(b) Vertikalna razdalja med znamenji mora biti najmanj 1,5 m.

(c) Na plovilu, dolžine manj kot 20 m, se lahko uporabljajo znamenja manjših dimenzij, toda v sorazmerju z velikostjo plovila, pri čemer se lahko sorazmerno zmanjša tudi razdalja med njimi.

7. Specifikacija barv luči

Barve navigacijskih luči morajo ustrezati naslednjim standardom, ki ležijo znotraj meja območij diagramov, določenih s strani Mednarodne komisije za osvetlitev (International Commission on Illumination - CIE), za vsako barvo posebej.

Meje območij za vsako barvo posebej so podane z naslednjimi mejnimi vrednostmi:

(i) Bela
x 0.525 0.525 0.452 0.310 0.310 0.443
y 0.382 0.440 0.440 0.348 0.283 0.382
(ii) Zelena
x 0.028 0.009 0.300 0.203
y 0.385 0.723 0.511 0.356
(iii) Rdeča
x 0.680 0.660 0.735 0.721
y 0320 0.320 0.265 0.259
(iv) Rumena
x 0.612 0.618 0.575 0.575
y 0.382 0.382 0.425 0.406

8. Svetilnost luči

(a) Minimalna svetilnost luči se izračunava z naslednjo formulo:

I = 3,43 x 106 x T x D2 x K-D

pri čemer:

I je svetilnost luči merjena v kandelah, med plovbo,

T je mejni faktor, ki znaša 2 X 10-7 luksov,

D je domet vidnosti luči v navtičnih miljah,

K je propustnost ozračja.

Za predpisane luči mora biti vrednost K enaka 0,8, kar ustreza meteorološki vidljivosti približno 13 navtičnih milj.

(b) Izbor izračunov vrednosti na osnovi te formule je podan v naslednji tabeli:

Domet vidnosti luči v navtičnih miljah

D

Svetilnost luči v kandelah pri

K = 0.8

I

1

0.9

2

4.3

3

12

4

27

5

52

6

94

OPOMBA: Maksimalno svetilnost navigacijskih luči je treba omejiti, da se s tem prepreči pretirano bleščanje. Za ta namen ni dovoljena uporaba sistema za spreminjanje svetilnosti navigacijskih luči.

9. Horizontalni sektorji

(a)

(i) Bočni luči morata v smeri naprej svetiti z minimalno zahtevano svetilnostjo. Njihova svetilnost se mora zmanjševati do popolne zatemnitve med 1° in 3° izven predpisanega sektorja.

(ii) Krmne luči, jamborne luči in bočni luči pri 22,5° za prečnico plovila, morajo svetiti z minimalno zahtevano svetilnostjo v območju do 5° od meja sektorjev, predpisanih v Pravilu 21. Od 5° od meja predpisanih sektorjev do meja predpisanih sektorjev, se lahko svetilnost zmanjša do 50%; zmanjševati se mora postopoma do popolne zatemnitve pri največ 5° izven predpisanega sektorja.

(b)

(i) Krožne luči morajo biti postavljen tako, da jih jambori, podaljški jamborov ali strukture ne zastirajo v obzornem loku več kot 6°, z izjemo sidrnih luči, predpisanih v Pravilu 30, ki jih ni treba postaviti pretirano visoko nad trup plovila.

(ii) Če krožne luči ni mogoče postaviti tako, kot je določeno v točki (i) odstavka (b) tega poglavja, je treba postaviti dve krožni luči, ki morata biti ustrezno nameščeni oziroma zasenčeni tako, tako da sta z razdalje ene milje, če je le izvedljivo, vidni kot ena sama luč.

10. Vertikalni sektorji

(a) V vertikalnih sektorjih morajo vgrajene električne luči, z izjemo luči na jadrnicah med plovbo, ustrezati naslednjim pogojem:

(i) luči morajo svetiti vsaj z minimalno zahtevano svetilnostjo v vseh smereh od 5° nad horizontalo do 5° pod horizontalo;

(ii) luči morajo svetiti vsaj s 60% minimalne zahtevane svetilnosti v vseh smereh od 7,5° nad horizontalo do 7,5° pod horizontalo.

(b) V vertikalnih sektorjih morajo vgrajene električne luči na jadrnicah med plovbo ustrezati naslednjim pogojem:

(i) luči morajo svetiti vsaj z minimalno zahtevano svetilnostjo v vseh smereh od 5° nad horizontalo do 5° pod horizontalo;

(ii) luči morajo svetiti vsaj s 50% minimalne zahtevane svetilnosti v vseh smereh od 25° nad horizontalo do 25° pod horizontalo.

(c) Če vgrajene luči niso električne, morajo čim bolj ustrezati tej specifikaciji.

11. Svetilnost luči, ki niso električne

Luči, ki niso električne, morajo v največji možni meri izpolnjevati pogoje glede minimalnih zahtevanih svetilnosti, ki so navedene v tabeli v poglavju 8 tega aneksa.

12. Luči za manevriranje

Ne glede na določila odstavka (f) poglavja 2 tega aneksa, mora biti luč za manevriranje, kot jo predpisuje odstavek (b) Pravila 34, postavljena na isti vertikalni ravnini skozi vzdolžnico plovila kot jamborna luč oziroma luči in kadar je izvedljivo, najmanj 2 m vertikalno nad sprednjo jamborno lučjo, pri čemer ne sme biti postavljena manj kot 2 m nad ali pod zadnjo jamborno luč. Na plovilu, ki ima samo eno jamborno luč, mora biti luč za manevriranje, če je vgrajena, postavljena na najvidnejšem mestu in ne manj kot 2 m vertikalno od jamborne luči.

13. Visokohitrostno plovilo*

(a) Jamborna luč na visokohitrostnem plovilu je lahko postavljena nižje od višine, ki je glede na širino plovila predpisana v točki (i) odstavka (a) poglavja 2 tega aneksa, pod pogojem, da bazni kot enakokrakega trikotnika, ki ga tvorijo bočni luči in jamborna luč, ni manjši od 27°.

(b) Na visokohitrostnem plovilu, dolžine 50 m ali več, je lahko vertikalna razdalja med prednjo in zadnjo jamborno lučjo drugačna od zahtevane razdalje 4,5 m, kot je predpisano v točki (ii) odstavku (a) poglavja 2 tega aneksa, pod pogojem, da ta razdalja ni manjša od vrednosti, izračunane z naslednjo formulo:

y = (a + 17Ψ)C + 2

1000

pri čemer:

y je razlika med višinama zadnje in prednje jamborne luči v metrih;

a je višina prednje jamborne luči, merjena od gladine vode in med plovbo, v metrih;

Ψ je preves plovila med plovbo, v stopinjah.

C je horizontalna razdalja med jambornimi lučmi, v metrih.

* Definirano v Mednarodnem kodeksu o varnosti visokohitrostnih plovil iz leta 1994 in Mednarodnem kodeksu o varnosti visokohitrostnih plovil iz leta 2000.

14. Potrjevanje usteznosti

Konstrukcija luči in znamenj ter vgradnja luči na plovilo morajo biti v skladu z zahtevami ustreznega organa države, pod katere zastavo pluje.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.