A+ A A-

PRILOG III - Tehničke pojedinosti o napravama za davanje zvučnih signala

1. Zviždaljke

a) Frekvencija i domet čujnosti:

Osnovna frekvencija zvuka signala mora biti u granicama od 70 do 700 Hz. Domet čujnosti signala proizvedenoga zviždaljkom mora se odrediti tim frekvencijama, koje mogu uključiti osnovnu i/ili jednu ili - više viših frekvencija koje su unutar granica 180 do 700 Hz ±1%) za brodove dulje 20 m i više, ili 180 - 2100 Hz (±1%) za brodove kraće od 20 m i koje osiguravaju razine zvučnoga tlaka navedenoga u točci 1. c) ovoga priloga.

b) Granice osnovnih frekvencija

Da bi se osigurao širok spektar osobine zviždaljke, osnovna frekvencija zvuka mora biti u ovim granicama:

I. 70 do 200 Hz, za brod dug 200m ili više,
II. 130 do 350 Hz, za brod dug od 75 do 200m,
III. 250 do 700 Hz, za brod kraći od 75m.

c) Intenzitet zvučnog signala i domet čujnosti;

Zviždaljka koja je postavljena na brodu mora osigurati, u smjeru najvećeg intenziteta zviždaljke i na udaljenosti od 1m od nje, razinu zvučnog tlaka barem 1/3 oktave vala unutar frekvencijskog područja 180 do 700 Hz (±1%) za brodove duljine 20 m i više ili 180 – 2100 Hz (±1%) za brodove kraće od 20 m, i ne manjih brojeva nego što su odgovarajući u ovoj tabeli:

Duljina broda u metrima Razina 1/3 oktave vala na 1 metar u dB koja se odnosi na 2x10-5 N/m2 Domet čujnosti u nautičkim miljama
200 ili više 143 2
75 do 200 138 1,5
20 do 78 130 1
manje od 20 120* 0,5
115†
111‡

*Kada je izmjerena frekvencija između 180 – 450 Hz
† Kada je izmjerena frekvencija između 450 – 800 Hz
‡Kada je izmjerena frekvencija između 800 – 2100 Hz

Na brodu koji na mjestima slušanja ima prosječnu razinu buke (koja se uzima da je 68 dB na skali oktave ustaljena na 250 Hz, te 63 dB na skali oktave ustaljena na 500 Hz), domet čujnosti u tablici služi radi obavijesti i otprilike je to domet na kojemu se zviždaljka može čuti po uzdužnoj osi, prema naprijed sa 90% vjerojatnosti u uvjetima mirnog zraka.

U praksi domet na kojemu se zviždaljka može čuti veoma varira i ovisi najviše o vremenskim prilikama. Navedene vrijednosti mogu se smatrati tipičnima, ali u uvjetima jakoga vjetra ili visoke razine buke na mjestu slušanja domet može biti jako smanjen.

d) Osobine usmjeravanja

Razina zvučnoga tlaka na osi u bilo kojemu smjeru po vodoravnoj ravnini unutar ± 45°od osi. U svakome drugom smjeru, po vodoravnoj ravnini razina zvučnoga tlaka ne smije biti viša od 10 dB ispod razine zvučnoga tlaka na osi, tako da će domet u bilo kojemu smjeru iznositi najmanje polovicu dometa koji je prema naprijed po osi. Razinu zvučnoga tlaka treba mjeriti na istoj 1/3 – oktavnoj skali, koja određuje domet čujnosti.

e) Smještaj zviždaljke

Kad je usmjerena zviždaljka jedina za upotrebu na brodu, mora se postaviti tako da joj je najveći intenzitet usmjeren ravno naprijed.
Zviždaljku treba na brodu postaviti što je najviše moguće, da bi se smanjilo presijecanje emitiranoga zvuka zbog zapreka, te da bi se svela na najmanju mjeru opasnost oštećenja sluha posade. Razina zvučnoga tlaka vlastitog signala na mjestima slušanja po mogućnosti ne bi trebala prijeći 100 dB (A), a ne biti veća od 110 dB (A).

f) Postavljanje više od jedne zviždaljke

Ako su zviždaljke postavljene na međusobnoj udaljenosti većoj od 100 metara treba ih podesiti da se ne oglašavaju istodobno.

g) Kombinirani sustav zviždaljki

Ako postoji mogućnost da zbog postojećih zapreka zvučno polje jedne zviždaljke, ili jedne od zviždaljki spomenutih u točki 1 f) ovoga priloga, ima zonu veoma smanjene razine signala, preporučava se, da bi se izbjeglo to smanjenje, uspostavljanje kombiniranog sustava zviždaljki. Kombinirani sustav zviždaljki, u svrhu ovih pravila smatra se jednom zviždaljkom. Zviždaljke kombiniranog sustava moraju se nalaziti na međusobnoj udaljenosti ne većoj od 100 metara i moraju biti podešene da se oglašavaju istodobno. Frekvencija bilo koje zviždaljke mora se razlikovati od frekvencije drugih zviždaljki barem 10 Hz.

2. Zvono ili gong

a) Intenzitet signala

Zvono ili gong, ili druga naprava sličnih zvučnih osobina, mora proizvesti razinu zvučnog tlaka od najmanje 110 dB na udaljenosti od 1 metra od njega.

b) Konstrukcija

Zvono ili gong moraju biti napravljeni od nehrđajućeg materijala i takve izrade da daju jasan ton. Promjer otvora zvona ne smije biti manji od 300 mm za brodove duge 20 ili više, a za brodove duge 12m ili više, ali kraće od 20m ne smije biti manji od 200 mm. Ondje gdje je to moguće, preporučuje se izrada zvona s batićem na mehanički pogon da bi se osigurala jednakomjerna sila udarca, s mogućnošću ručnoga rukovanja. Masa batića ne smije biti manja od 3% od mase zvona.

3. Odobrenja

Konstrukcije naprava za davanje zvučnih signala, te njihove značajke i postavljanje na brod, moraju biti na zadovoljstvo nadležnog organa države pod čijom zastavom brod plovi.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.