A+ A A-

Aneks III - Tehnične značilnosti naprav za oddajanje zvočnih signalov

1. Piščalke

(a) Frekvence in domet slišnosti

Osnovna frekvenca signala se mora nahajati v frekvenčnem območju 70-700 Hz. Domet slišnosti signala piščalke določajo frekvence, ki lahko vključujejo osnovno frekvenco in/ali še eno ali več višjih frekvenc, ki se nahajajo v frekvenčnem območju 180-700Hz (± 1%) za plovila, dolžine 20 m ali več, ali 180-2100 Hz(±1%) za plovila, dolžine manj kot 20 m, in ki zagotavljajo vrednosti zvočnega tlaka, navedene v odstavku (c) poglavja 1.

(b) Mejne vrednosti osnovnih frekvenc

Z namenom zagotavljanja širokega nabora karakteristik piščalk, mora biti osnovna frekvenca piščalke znotraj naslednjih meja:

(i) 70-200 Hz, za plovila, dolžine 200 m ali več;

(ii) 130-350 Hz, za plovila, dolžine 75 m ali več, toda manj kot 200 m;

(iii) 250-700 Hz, za plovila, dolžine manj kot 75 m.

(c) Jakost zvočnega signala in domet slišnosti

Piščalka, vgrajena na plovilu, mora zagotavljati zvočni tlak v smeri največje jakosti zvoka piščalke in na oddaljenosti 1 m od nje, ki ne sme biti manjši od vrednosti, navedenih v spodnji tabeli. Pri tem mora biti zvok piščalke v razponu vsaj ene 1/3 oktave znotraj frekvenčnega območja 180-700 Hz (± 1%) za plovila, dolžine 20 m ali več, ali 180-2100 Hz (±1%) za plovila, dolžine manj kot 20 m.

Dolžina plovila v metrih

Zvočni tlak za razpon 1/3 oktave na oddaljenosti 1 m v dB glede na 2x10-5 N/m2

Domet slišnosti v navtičnih miljah

200 ali več

143

2

75 toda manj kot 200 138 1.5
20 toda manj kot 75

130

1

Manj kot 20

120*
115**
111***

0.5

* Kadar so izmerjene frekvence v območju 180-450 Hz
** Kadar so izmerjene frekvence v območju 450-800 Hz
*** Kadar so izmerjene frekvence v območju 800-2100 Hz

Domet slišnosti, naveden v zgornji tabeli, je samo informativen in približno ustreza oddaljenosti, na kateri z 90% verjetnostjo slišimo piščalko v osi širjenja zvoka, v mirnem ozračju, na plovilu, kjer je na mestih poslušanja povprečen hrup (ta znaša 68 dB v razponu ene oktave s središčno frekvenco 250 Hz in 63 dB v razponu ene oktave s središčno frekvenco 500 Hz).

V praksi je domet zvoka piščalke, do koder jo še lahko slišimo, zelo spremenljiv in je v veliki meri odvisen od vremenskih vplivov; podane vrednosti torej lahko obravnavamo kot običajne vrednosti, ki pa so pri močnem vetru ali velikem hrupi na mestu poslušanja bistveno manjše.

(d) Vrednosti zvočnega tlaka v smeri zvoka

Zvočni tlak usmerjene piščalke ne sme biti več kot 4 dB pod predpisano mejo zvočnega tlaka, v katerikoli smeri na vodoravni ravnini v območju ± 45° od osi širjenja zvoka. Zvočni tlak v vseh ostalih smereh na vodoravni ravnini ne sme biti manjši od 10 dB pod predpisano mejo zvočnega tlaka, tako da domet v vse smeri znaša najmanj eno polovico dometa na osi širjenja zvoka. Meritve zvočnega tlaka se merijo v razponih 1/3 oktave, ki določa domet slišnosti.

(e) Postavitev piščalk

Kadar se na plovilu uporablja usmerjena piščalka kot edina piščalka na plovilu, mora ta biti nameščena tako, da je jakost njenega zvoka največja v smeri naprej.

Piščalka mora biti nameščena na najvišje mesto, kot je to izvedljivo, za zmanjšanje vpliva ovir na širjenje zvoka in da je tveganje poškodb sluha oseb na plovilu čim manjše. Zvočni tlak lastnega signala na mestih poslušanja ne sme presegati 110 dB (A) in če je le izvedljivo, ne sme presegati 100 dB (A).

(f) Vgradnja več kot ene piščalke

Če so na plovilu vgrajene piščalke na oddaljenosti več kot 100 m, mora biti poskrbljeno, da zvoka ne morejo oddajati istočasno.

(g) Sistem kombiniranih piščalk

Če zaradi prisotnosti ovir v zvočnem polju ene piščalke ali ene izmed piščalk, na katero se nanaša odstavek (f) poglavja 1, obstaja območje, v katerem je signal bistveno slabši, je priporočljivo za odpravo te pomanjkljivosti vgraditi sistem kombiniranih piščalk. Sistem kombiniranih piščalk se v teh Pravilih obravnava kot ena sama piščalka. Piščalke sistema kombiniranih piščalk morajo biti postavljene na medsebojni razdalji največ 100 m in poskrbljeno mora biti, da zvok oddajajo istočasno. Frekvenca katerekoli piščalke sistema kombiniranih piščalk se mora od drugih piščalk razlikovati za vsaj 10 Hz.

2. Zvon ali gong

(a) Jakost signala

Zvon ali gong oziroma druga naprava s podobni zvočnimi lastnostmi, mora oddajti zvok z zvočnim tlakom vsaj 110 dB na oddaljenosti 1 m.

(b) Konstrukcija

Zvonovi in gongi morajo biti izdelani iz nerjavečega materiala in oblikovani tako, da oddajajo čist ton. Na plovilih, dolžine 20 m ali več, mora premer odprtine zvona meriti najmanj 300 mm. Kadar je izvedljivo, je priporočljivo namestiti sistem za udarjanje na električni pogon, ki zagotavlja enakomerno moč udarcev, toda pod pogojem, da je možno udarjati tudi ročno. Masa kemblja ne sme biti manjša od 3% mase zvona.

3. Potrjevanje ustreznosti

Konstrukcija naprav za oddajanje zvočnih signalov, njihovo delovanje in namestitev na plovilu morajo biti v skladu z zahtevami ustreznega organa države, pod katere zastavo pluje.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.